با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
مقایسه تداعی‌های آشکار و ناآشکار بنیان‌های اخلاقی در دانش‌آموزان دارای رفتار قلدری: کاربرد آزمون تداعی ناآشکار (IAT)

سهیلا سادات رسول؛ سوسن علیزاده فرد

دوره 8، شماره 3 ، اسفند 1399، ، صفحه 9-20

https://doi.org/10.30473/etl.2021.56025.3352

چکیده
  هدف این پژوهش، مقایسة تداعی‏های آشکار و ناآشکار مربوط به بنیان‏های اخلاقی در دانش‌آموزان دارای رفتار قلدری بود. روش پژوهش از نوع توصیفی و جامعة آماری شامل دانش‏آموزان پسر دورة اول و دوم دبیرستان شهر تهران بود که تعداد ۱۱۳ نفر از چهار دبیرستان به روش نمونه‏گیری خوشه‏ای در دسترس در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ انتخاب شدند. برای جمع‏آوری ...  بیشتر