نویسنده = ������������������ ������
تعداد مقالات: 1
شناسایی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای به منظور طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای در بستر یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دور

دوره 9، شماره 2، آذر 1400، صفحه 87-99

10.30473/etl.2021.60605.3604

فرح عالیخانی؛ محمدرضا سرمدی؛ بهمن سعیدی پور؛ مرجان معصومی فرد؛ ماندانا گودرزی