با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
جنبه‌های اخلاقی، ارزشی و اجتماعی مرتبط با یادگیری آموزشگاهی
پیش‌بینی بی‌صداقتی تحصیلی بر اساس محق‌پنداری تحصیلی و تکانشگری دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه

مهدی شیرزاده

دوره 11، شماره 4 ، اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.30473/etl.2024.63953.3790

چکیده
  چکیدهاین تحقیق با هدف تعیین رابطه بین محق‌پنداری تحصیلی و تکانشگری با بی‌صداقتی تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه انجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی بود،. جامعه آماری را کلیه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر میاندوآب در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل دادند که تعداد 272 نفر (137 پسر و 135 دختر) با روش تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای، به عنوان نمونه ...  بیشتر