با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
تحلیل شکاف پژوهش‌های علوم انسانی در آموزش عالی

روح اله باقری مجد؛ حسن قلاوندی؛ علی عباس میراقایی؛ ناصر صدقی بوکانی؛ امین باقری مجد

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1392، ، صفحه 79-90

چکیده
    پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت موجود و مطلوب پژوهش‌های علوم انسانی در آموزش عالی از نظر اعضا هیأت علمی دانشگاه ارومیه اجرا گردید. نوع تحقیق آمیخته با رویکرد کیفی، کمی بوده است جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای هیأت علمی رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌های شهر ارومیه بود که بر اساس نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 103 نفر از آن‌ها به ...  بیشتر