با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
بررسی رابطة صلاحیت‌های حرفه‌ای با توانمندی روان‌شناختی دبیران دوره متوسطه شهرستان شیروان

محمد فرزانه؛ جواد پورکریمی؛ میترا عزتی

دوره 2، شماره 8 ، خرداد 1394، ، صفحه 69-88

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه صلاحیت‌های حرفه‌ای و توانمندی روان‌شناختی دبیران مقطع متوسطه شهرستان شیروان صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری شامل کلیه دبیران مقطع متوسطۀ (پسرانه و دخترانه) شهرستان شیروان در سال تحصیلی 94 - 1393 می‌باشد که تعداد آنها برابر ...  بیشتر