با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
مدل‌یابی روابط عوامل خانوادگی مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران

صادق نصری؛ روح اله تیموری؛ مریم حمیدی‌مجلج

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1392، ، صفحه 39-49

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مدل‌یابی رابطه بین شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جو عاطفی خانواده و شیوه‌های فرزندپروری با انگیزش تحصیلی انجام شده است. برای انجام این تحقیق 600 نفر از دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. در این تحقیق برای جمع‌آوری اطلاعات، از چهار پرسش‌نامه انگیزش تحصیلی، جو عاطفی ...  بیشتر