با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
مطالعه مقایسه‌ای رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان قلدر و طرفداران قلدری

مینا محبی؛ میرمحمود میرنسب؛ اسکندر فتحی آذر؛ تورج هاشمی نصرت آباد

دوره 5، شماره 4 ، خرداد 1397، ، صفحه 71-82

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان قلدر و طرفداران قلدری بوده است آزمودنی‌ها 80 دانش‌آموز پسر پایه پنجم ابتدائی بودند که با استفاده از روش‌ نمونه‌گیری هدفمند، نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای و روش غربال‌گری انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پژوهش، مقیاس قلدری ایلی‌نویز، فرم نام‌گذاری ...  بیشتر

اثربخشی برنامة شناخت و مقابله با قلدری بر باورها و دیدگاه‌های معلمان دربارة قلدری و خودکارآمدی آنان در مدیریت رفتار کلاس

تورج هاشمی؛ فرشته گل‌پرور؛ اسکندر فتحی‌آذر

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1393، ، صفحه 27-40

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامة شناخت و مقابله با قلدری دانش‌آموزان بر باورها و دیدگاه‌های معلمان دربارة قلدری و خودکارآمدی ادراک‌شدة آنان در مدیریت رفتار کلاس بود. به‌منظور اجرای پژوهش، 40 نفر از معلمان زن دورة ابتدایی به شکل تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل گماشته شدند. برای اندازه‌گیری متغیرها از پرسش‌نامه‌های ...  بیشتر

فرهنگ مدرسه، نیازهای روان‌شناختی اساسی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان: آزمون یک الگوی عِلّی

تورج هاشمی نصرت‌آباد؛ شهرام واحدی؛ جواد امانی ساری‌بگلو

دوره 2، شماره 6 ، آبان 1393، ، صفحه 71-80

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه فرهنگ مدرسه، نیازهای روان‌شناختی اساسی (خودمختاری، شایستگی و ارتباط) و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در قالب یک الگوی عِلّی بود. بدین منظور، 420 نفر از دانش‌آموزان پسر سال چهارم دوره متوسطه شهرستان ارومیه با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده و به پرسش‌نامه‌های فرهنگ مدرسه و نیازهای روان‌شناختی ...  بیشتر