با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
طراحی و اعتبارسنجی برنامة درسی مبتنی بر شایستگی عمومی‌ برای دانش‌آموزان دورة دوم متوسطه

رضا ابدام؛ عباس قلتاش؛ فایزه ناطقی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 63-74

https://doi.org/10.30473/etl.2021.57036.3406

چکیده
  هدف تحقیق طراحی و اعتبارسنجی برنامة درسی مبتنی بر شایستگی عمومی‌ برای دانش‌آموزان دورة دوم متوسطه بود. روش تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی است که داده‌های آن به شیوة میدانی و با استفاده از پرسش‌نامه جمع‌آوری گردید. جامعة آماری شامل متخصصان برنامه‌ریزی درسی و همة دبیران و کارشناسان دورة متوسطه نظری استان فارس بود. نمونة آماری در بخش ...  بیشتر