با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
تأثیر حمایت از طریق ساختاردهی و مسئله‌سازی بر روی مهارت‌های خودسازمان‌دهی نوشتار، توانایی نوشتن مقاله و زمان برنامه‌ریزی کلی زبان‌آموزان

محبوبه مرتضوی؛ منوچهر جعفری‌گهر؛ افسر روحی؛ حسن سلیمانی

دوره 4، شماره 15 ، بهمن 1395، ، صفحه 15-26

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی تأثیر سازکارهای ساختاردهنده و مسئله‌ساز حمایت کننده بر روی مهارت‌های خودسازمان‌دهی نوشتار، توانایی نوشتن مقاله و زمان برنامه‌ریزی کلی در مرحله پیش نوشتار از مراحل نوشتن مقاله و همچنین بررسی نقش سطح زبان‌آموزان به عنوان متغیر تعدیل کننده در میان صد و بیست زبان‌آموز سطح پیش متوسط و صد و بیست زبان‌آموز سطح پیشرفته ...  بیشتر

تاثیر افتراقی حمایت‌های شفاهی متمرکز و غیر متمرکز بر روی دانش شناختی و سازماندهی شناختی زبان‌آموزان ایرانی

منوچهر جعفری گوهر؛ محبوبه مرتضوی

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1393، ، صفحه 101-114

چکیده
  این تحقیق به بررسی تاثیر حمایت‌های شفاهی متمرکز و غیر متمرکز بر روی دانش شناختی و سازماندهی شناختی گروهی از زبان‌آموزان مونث ایرانی پرداخته است. شش گروه از زبان‌آموزان به پنج گروه آزمون و یک گروه شاهد اختصاص داده شدند. همه گروه‌ها بر دانش شناختی و سازماندهی شناختی خود از طریق پیش‌آزمون و دو پس‌آزمون، یکی بلافاصله پس از اتمام ترم ...  بیشتر