با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
طراحی و ساخت ابزار میزان و نگرش به استفاده از شبکه‌های اجتماعی و بررسی رابطۀ آن با عملکرد تحصیلی

الهه حجازی؛ وحیده نامداری؛ مجید قاسمی؛ علی مقدم زاده

دوره 4، شماره 15 ، بهمن 1395، ، صفحه 65-78

چکیده
  هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی مقیاس میزان و نگرش به استفاده از شبکه‌های اجتماعی، و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی بود. بدین منظور تعداد ۳50 نفر (۱87 دختر و 163 پسر) از دانش‌آموزان مقطع سوم دبیرستان منطقه پنج شهر تهران که به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده بودند، به پرسش‌نامه محقق ساخته میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی جواب دادند. داده‌های ...  بیشتر