با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
ویژگی‌های فرهنگی یادگیرنده ایرانی در نظام آموزش الکترونیکی

خدیجه نورانی‌‌؛ بهمن زندی؛ محمد رضا سرمدی؛ فرهاد سراجی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 85-98

چکیده
  هدف این مقاله شناسایی ویژگی‌های فرهنگی یادگیرنده ایرانی در نظام آموزش الکترونیکی است. بر همین اساس، با استفاده از روش تحلیل موضوعی، تکنیک مصاحبه نیم‌ساختاریافته و روش نمونه‌گیری هدفمند - گلوله برفی، نظرهای بیست نفر از خبرگان آگاهی‌دهنده در خصوص ابعاد فرهنگی یادگیرنده ایرانی از قبیل: نگرش به تحصیل در نظام آموزش الکترونیکی، منزلت ...  بیشتر