با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
تاثیر اپلیکیشن آموزشی مبتنی بر مغز بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی دانش‌آموزان پایه دوم ابتدایی

رضا طلیمی؛ محسن باقری؛ بهمن یاسبلاغی شراهی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 21-34

https://doi.org/10.30473/etl.2022.58669.3491

چکیده
  یادگیری مبتنی بر مغز، شناخت قواعد و مقررات مغز برای ایجاد یادگیری معنادار و سازمان‌دهی آموزش‌ها بر اساس آنها است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اپلیکیشن آموزشی مبتنی بر مغز بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی دانش‌آموزان دوم ابتدایی در سال تحصیلی 99-98 انجام گرفت. روش پژوهش حاضر شبه تجربی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. ...  بیشتر