با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
نقش خودتعیین‌گری بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مدارس متوسطه تهران: نقش میانجی درگیری تحصیلی و نگرش به یادگیری الکترونیکی

مرضیه مدرسی حجت‌آبادی؛ ولی‌الله فرزاد؛ شیرین کوشکی

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1396، ، صفحه 85-100

چکیده
  عملکرد تحصیلی در هر جامعه نشان‌دهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدف‌یابی و توجه به رفع نیازهای فردی است از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش خودتعیین‌گری بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با میانجی‌گری درگیری تحصیلی و نگرش به یادگیری الکترونیکی بود. طرح پژوهش حاضر کاربردی و از نوع پژوهش‌های همبستگی به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری ...  بیشتر