نویسنده = ������������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر هوشمندسازی مدارس و ارائه مدل مفهومی مناسب

دوره 3، شماره 10، آذر 1394، صفحه 39-48

بهارک شیرزاد کبریا؛ سیده زینب سیدمحمدی