با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، رودهن، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، رودهن، ایران

چکیده

این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و به روش توصیفی- پیمایشی به منظور شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر هوشمندسازی مدارس انجام گرفته است. جامعة آماری این پژوهش کلیة مدیران، معاونین آموزشی و دبیران مدارس دخترانه دورة متوسطه 2 منطقة 13 شهر تهران در سال تحصیلی 94-93 است که بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی با استفاده از جدول مورگان تعداد 196 نفر آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از پرسش‌نامه استاندارد در مقیاس لیکرت با پنج گزینه (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) که (یک) کمترین اهمیت و (پنج) بیشترین اهمیت است تنظیم گردید و مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله از اجرای آزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف، t  تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن، تحلیل عاملی تائیدی، تحلیل مسیر و تحلیل واریانس و... یک مدل مفهومی از مؤلفه‌های مؤثر در هوشمندسازی مدارس که شامل: برنامه‌ریزی‌های آموزشی، بسترسازی فرهنگی، امکانات و منابع مالی و آموزش نیروی انسانی است ارائه شده است. در پایان پیشنهادهایی جهت اجرای این مدل مفهومی در راستای بهینه‌سازی طرح هوشمندسازی مدارس ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying Effective Factors on Smart Schools and Present Appropriate Conceptual Model

نویسندگان [English]

  • Baharak Shirzad Kebria 1
  • Seyedeh Zeinab Seyed Mohammadi 2

چکیده [English]

The purpose of this research is applying and the method is descriptive to identify and rank the effective factors on smart schools. The statistical population included all administrators, educational assistants and teachers of high schools 2 of district 13 in Tehran In the school year 93-94. 196 students were chosen based on random sampling and by using a total of Morgan. For collecting data a standard questionnaire in Likert scale with five options was used (very high, high, medium, low, very low), that one is less important and five is most important. Based on the results of the implementation of the Kolmogorov-Smirnov test, t single sample, Spearman rank correlation coefficient, Confirmatory factor analysis, path analysis and variance analysis and a conceptual model of effective components in smart schools Which include: educational programs, cultural infrastructure, facilities and financial resources and manpower training is presented. At the end, a proposals to implement this concept in order to optimize the smart schools project is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective Factors
  • Smart School
  • Conceptual Model
اجاقی سارجلو. یوسف. (1386). بررسی مؤلفه‌های به کارگیری فن‌آوری اطلاعات در آموزش دروس متوسطه از نظر دبیران شهر تهران. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز).
تافلر، ال، تانمر، ه. (1376). به سوی تمدن جدید سیاست در موج سوم. ترجمه محمدرضا جعفری. تهران: سیمرغ. (سال اصلی اثر چاپ شده 1996).
جلالی، علی‌اکبر، حسینی، محمود؛ زارع، محمدامین. (1388). نقشه راه مدارس هوشمند، تهران: دانش آفرین.
جی گانی سیلور و همکاران. (1380). برنامه‌ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر. ترجمة غلام‌رضا خوی نژاد. تهران: سمت. (سال اصلی اثر چاپ شده 1999).
زمانی‎،‎ ‎بی‎‌‎بی‎‌‎عشرت‎. ‎‏(1385)‏. راهکارهای‎ ‎نوین‎ ‎به‎ ‎آموز‎‎شگران‎ ‎برای‎ ‎کاربرد فن‌آوری‎ ‎اطلاعات‎ ‎و‎ ‎ارتباطات‎ ‎در‎ ‎آموزش‎ ‎علوم،‎ ‎فصلنامه‎ ‎آموزش‎ ‎مهندسی،‎ ‎(8) ‎‏32‏‎ ‎، ‎‏10‏.
سند راهبردی مدارس هوشمند. (1390). سایت رسمی وزارت آموزش و پرورش.
شاکری‌ اصل. ذکری. (1391). بررسی مشکلات و موانع مدارس هوشمند مقطع ابتدایی شهر تهران در دستیابی به اهدافشان. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز).
عباس‌زاده، هدیه. (1391). امکان‌سنجی تأسیس مدارس هوشمند در مقطع متوسطه آموزش و پرورش منطقه 2 تهران از دیدگاه مدیران زن. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد اسلام‌شهر).
عطاران، محمد. (1383). فن‌آوری اطلاعات بستر اصلاحات در آموزش و پرورش. تهران: عروج.
مسعودی مقدم، مهدی. (1391). بررسی میزان انطباق مدارس هوشمند شهر تهران با استانداردهای ملی و جهانی. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز).
معین، محمد. (1385). فرهنگ فارسی جیبی (چاپ سوم). گردآوری عزیز الله علیزاده، تهران: راه ‎رشد.
 
 
Abbot, A. (2008). Achieving a national vision for ICT in schools. Strategic Plan to guide the implementation of the Digital Education Revolution initiative and related initiatives.
Foullan, M. (2001). The impact of information and communication technology (ICT) on the management practices of Malaysian smart schools, international journal of education development.
Kamaruddin, Norfadilah. (2011). Practices of interactive courseware at Malaysia primary smart school: usage standing and causes attributing Design Principles and Practices.
Trouter, Piter. (2004). The North American Council for Online Learning and the Partnership for 21st Centry “Virtual Schools and 21st Century Skills.
Zaynall, Onil, (2008). Smart School Qualification Standards. MSC Malaysia.