نویسنده = ������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
اثربخشی آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش افسردگی دانشجویان دانشگاه پیام نور

دوره 3، شماره 10، آذر 1394، صفحه 73-80

طاهر محبوبی؛ حسین سلیمی؛ سید عدنان حسینی؛ کمال محبوبی