با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
بررسی چگونگی کاربست مؤلفه‌های آموزش و پرورش انسان‌گرایانه با تأکید بر افزایش انگیزة تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس ابتدایی تهران

پری‌ناز پورعلی؛ مریم سیف نراقی؛ عزت‌الله نادری

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1394، ، صفحه 67-81

چکیده
  پژوهش حاضر، به منظور بررسی چگونگی کاربست مؤلفه‌های آموزش و پرورش انسان‌گرایانه، با تأکید بر افزایش انگیزة تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس ابتدایی منطقه دو تهران در سال تحصیلی 94-93 از منظر مجریان و معلمان ذی‌ربط انجام شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و شیوة انجام آن زمینه‌ای است. جامعة پژوهش را دو گروه مجریان (مدیران و معاونان) ...  بیشتر