نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
بررسی رابطه رویکردهای یادگیری با عملکرد تحصیلی کیفی و کمی دانشجویان

دوره 1، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 29-41

احمد زندوانیان نایینی؛ مهدی رحیمی؛ فروغ پورطاهری


بررسی رابطه ابعاد ارتباطی خانواده و جهت گیری هدف تحصیلی

دوره 1، شماره 1، مهر 1392، صفحه 9-23

مهدی رحیمی؛ مریم زارع