با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
شناسایی، تدوین و اعتباریابی شاخص‌های آموزش و یادگیری در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها

شعبان حیدری؛ صمد ایزدی؛ ابراهیم صالحی عمران

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1396، ، صفحه 47-56

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی، تدوین و اعتباریابی شاخص‌های آموزش و یادگیری رتبه‌بندی دانشگاه‌ها با توجه به نظرات خبرگان آموزش عالی، اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان انجام شده است. داده‌ها طی دو مرحله کیفی و کمی جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شد. در مرحله کیفی با 20 نفر از خبرگان حوزه آموزش عالی به صورت فردی و در غالب گروه‌های کانونی مصاحبه شد. ...  بیشتر