با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، علوم تربیتی، مربی، دانشگاه مازندران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه مازندران

3 استاد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه مازندران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی، تدوین و اعتباریابی شاخص‌های آموزش و یادگیری رتبه‌بندی دانشگاه‌ها با توجه به نظرات خبرگان آموزش عالی، اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان انجام شده است. داده‌ها طی دو مرحله کیفی و کمی جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شد. در مرحله کیفی با 20 نفر از خبرگان حوزه آموزش عالی به صورت فردی و در غالب گروه‌های کانونی مصاحبه شد. طی مرحله تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی، 21 شاخص از عامل آموزش و یادگیری در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها شناسایی شد. در بخش کمی با مشارکت 360 نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها، پرسش‌نامه‌ای که بر اساس مقیاس لیکرت از شاخص‌ها تنظیم شده بود، به اجرا گذاشته شد. از تحلیل عاملی تاییدی، برای سنجش روایی شاخص‌ها و از همگونی درونی، آلفای کرانباخ و شاخص اعتبار مرکب با هدف اعتباریابی استفاده شد. نتایج پژوهش حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که 19 شاخص از شاخص‌های به دست آمده در حوزه آموزش و یادگیری از روایی قابل قبولی برخوردار بودند، همچنین ضریب آلفای کرانباخ 78/0 و اعتبار مرکب 89/0 از مطلوب بودن اعتبار شاخص‌های به دست آمده، حکایت داشت.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying, Compiling, and Validating the Teaching and Learning Indica-tors in Rankings of Universities

نویسندگان [English]

  • shaban Heidari 1
  • Samad Izadi 2
  • Ebrahim Salehi Omran 3

چکیده [English]

The main purpose of this study is to identify, compile and validate the Teaching and learning indicators in rankings of universities from experts, students and professors point of view. Data are collected and analyzed in the quantitative and qualitative form. In the quantitative step, twenty experts of Higher education in different disciplines were interviewed individually and in focus Group. Based on the qualitative data and through the open axial and selective coding, 21 indicators of Teaching and learning criteria were identified. In the quantitative step, with the participation of 360 students and professors of Mazandaran Azad universities, a questionnaire based on Likert scale was analyzed. In order to assess tool research validity, confirmatory factor analysis was used and in order to validate internal convergent, cronbach alpha and composite reliability were used. The results of the study indicate that 19 indicators is acceptable. Also Cronbach's coefficient alpha (0/78) and composite reliability (0/89) conform the correct validity of indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rankings of Universities
  • Validating
  • Teaching
  • Learn-ing
آراسته، حمید رضا؛ فاضلی ماسوله، سید طاهر (1390). رتبه‌بندی‌ها و ویژگی‌های دانشگاه‌های برتر جهانی، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 52، 101- 87.
اشتراوس، آنسلم؛ کوربین، جولیت (1387). اصول روش تحقیق کیفی، نظریه مبنایی: رویه‌ها و شیوه‌ها. مترجم: بیوک محمدی، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
زارع بنادکوکی، محمدرضا؛ وحدت‌زاد، محمدعلی؛ صالح اولیاء، محمد؛ لطفی، محمدمهدی (1394). بررسی نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، یک رویکرد انتقادی، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 65، 131-95.
قادری شیخ آبادی، مریم؛ طالع‌پسند، سیاوش؛ زارعی، عظیم (1392). تعیین وزن شاخص‌های ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی استان‌های غرب کشور، فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 4 (13)، 95-69.
قاسمی، احمدرضا؛ احمدی، سید حسین (1392). ارزیابی موسسات آموزش عالی با کمک کارت متوازن و روش‌های تصمیم‌گیری چند معیارۀ گروهی. مجله توسعۀ آموزش پزشکی، 10، 49-38.
موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی (1386). دفترچه راهنمای رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان اسلام: شاخص‌ها و فرایندها، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری.
نیکوکار، غلامحسین؛ سجادی‌پناه، علی؛ رایج، حمزه؛ سجادی‌پناه، مجید (1388). طراحی الگوی سنجش کارایی و اثربخشی مراکز آموزش عالی نظامی، نشریه مدیریت دولتی، 1 (3)، 174-155.
 
 
 
Astin, A. & Chang, M.J. (1995). Colleges that emphasize research and teaching. Change, 27(5), 44–49.
Blasi, B.; Romagnois, S. & Bonaccorsi, A. (2016). Playing the ranking game: media coverage of the evaluation of the quality of research in Italy, high Educ. Published online. Springer science.
Boulton, G. )2011(. University rankings: Diversity, excellence and the European initiative. Procedia Social and Behavioral Sciences, 13, 74-82.
Brooks, R.L. (2005). Measuring university quality. The Review of Higher Education, 29(1), 1–21.
Buela – Casal, Gualberto & Maria, P.S. (2007). Comparative Study Of International Academic Rankings Of Universitis, Published by akadmiai kiado and springer, 71(3), 349-365.
Cakir, M.P.; Acarturk, C.; Alasehir, O. & Cilingir, C. (2015). A comparative analysis of global and national university ranking systems, Scieritionetrics, 103, 413-848.
Daraio; C.; Bonaccorsi; A. & Simar; L. (2015). Rankings and university performance: aconditional multidimensional approach, European Journal of Operational Research. doi: 10,1016/j.ejor. 2015. 02.005.
Dill, D.D. & Soo, M. (2005). Academic quality, league tables, and public policy: A crossnational analysis of university ranking systems. Higher Education, 49, 495–533.
Gibbs, G. (1995). The relationship between quality in research and quality in teaching. Quality in Higher Education, 1(2), 147–157.
Hattie, J. & Marsh, H.W. (1996). The relationship between research and teaching: A metaanalysis. Review of Educational Research, 66, 507–542.
Hoe, S. L. (2008). Issues and procedures in adopting structural equation modeling technique, Journal of applied quantitative methods, 3(1), 76–83.
Liu, N. & Cheng, Y. (2005). The academic ranking of world universities. Higher Education in Europe, 30(2), 127–136.
Millot; B. (2015).  International rankings: Universities vs. higher education systems. International Journal of Educational Development, 40, 156 – 165.
Patrick, W. & Stanley, E. (1998). Teaching and research quality indicators and the shaping of higher education. Research in Higher Education, 39(1), 19–41.
Raykov; T. (1998). Coefficient alpha and composite reliability with interrelated non-homogeneous items. Applied psychological measurement, 22(4), 375-385.
Sidorenko, T. & Gorbatova. (2015). Efficiency of Russian education through the scale of World University Rankings. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 166, 464 – 467.
Shin, J. C.; Toutkoushian, R, K. & teichler, U. (2011). University ranking: Theoretical bases, methodology, and impacts on global higher education. London: Springer Sience.
Stromquist, N. P. (2007). Internationalization as a response to globalization: Radical shifts in university environments. Higher Education, 53, 81–105.
Vlasceanu, L.; Grunberg, L. & parlea, D. (2004). Quality Assurance and Accreditation: A Glossary of Basic Terms and Definitions (BucharestT, UNESCO-CEPES) Papers on Higher Education, ISBN 92-9069-178-6.
Yair, G. (2008). Can we administer the scholarship of teaching? Lessons from outstanding professors in higher education. Higher Education, 55(4), 447–459.
Yeravdekar, V. R. & Tiwari, G. (2014). Global Rankings of Higher Education Institutions and India s Effective Non-Presence. Procedia – Social and Behavioral Sciences 157, 63 -83.
Zumbo; B. D.; Gaderman; A.M. and Zeisser; C. (2007). Ordinal versions of coefficients alpha and theta for likert rating scales. Journal of Modern Applied statistical methods, 6, 21-29.