با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
ساختار فکری حوزه مطالعات آموزش از دور بر اساس تحلیل هم‌استنادی

سمیه رجب زاده؛ محمود اکرامی؛ فرامرز سهیلی؛ حمید ملکی

دوره 6، شماره 4 ، خرداد 1398، ، صفحه 107-121

https://doi.org/10.30473/etl.2019.5958

چکیده
  تحلیل هم‌استنادی یکی از روش‌هایی است که در مطالعات علم‌سنجی و ترسیم ساختار علمی حوزه‌های گوناگون کاربرد فراوانی دارد. هدف پژوهش حاضر ترسیم ساختار حوزه آموزش از راه دور بر اساس تحلیل هم‌استنادی و روش آن تحلیل محتوایی با استفاده از تحلیل هم‌استنادی است. جامعه پژوهش مدارکی است که در حوزه مطالعات آموزش از راه دور در پایگاه اطلاعاتی ...  بیشتر