با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
مقایسه باورهای انگیزشی فرزندان در گونه‌های مختلف خانواده بر اساس مدل فرایند و محتوای خانواده

منا قریشی؛ سیامک سامانی

دوره 2، شماره 6 ، آبان 1393، ، صفحه 29-40

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تبیین تفاوت باورهای انگیزشی دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی در گونه‌های مختلف خانواده بر اساس مدل فرایند و محتوای خانواده بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع پس‌رویدادی می‌باشد. به منظور این پژوهش از میان دانش‌آموزان پایه دوم و سوم مقطع متوسطه شهر شیراز که در سال تحصیلی 91-90 مشغول به تحصیل بودند، 308 (186 دختر، 122 پسر) ...  بیشتر