با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
ارزیابی چالش های اسلامی شدن سیستم های آموزشی

جعفر ترک زاده؛ سیدجواد هاشمی؛ رحمت اله مرزوقی؛ جعفر جهانی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 79-91

https://doi.org/10.30473/etl.2019.6144

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی چالش های اسلامی شدن سیستم های آموزشی انجام گردیده است. جامعه­ی آماری پژوهش، شامل کلیه­ی مدیران (173 نفر) و اعضای هیات علمی (2021 نفر ) دانشگاههای استان فارس بودند. نمونه گیری به روش طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران شامل تعداد 118 نفر از مدیران و 325 نفر از اعضای هیات علمی بود. در این پژوهش به منظور جمع آوری اطلاعات ...  بیشتر