با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
اثربخشی بازی‌های واجی بر نادرست‌نویسی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری

سالار فرامرزی؛ رضا مرادی؛ شیما قلمزن

دوره 4، شماره 15 ، بهمن 1395، ، صفحه 9-14

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازی‌های واجی بر میزان نادرست‌نویسی دانش‌آموزان پسر با ناتوانی‌های یادگیری پایۀ سوم ابتدایی صورت گرفت. روش پژوهش، آزمایشی و از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعۀ آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان پسر با ناتوانی یادگیری املا در مقطع سوم ابتدایی شهر اصفهان بود. به‌منظور انجام این پژوهش، ...  بیشتر