با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
فناوری‌های جدید و یادگیری آموزشگاهی
ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ادراک دانش آموزان از یادگیری فعال مبتنی بر فناوری در هنرستان های تربیت بدنی استان البرز

حسین پورسلطانی زرندی

دوره 11، شماره 3 ، بهمن 1402، ، صفحه 9-22

https://doi.org/10.30473/etl.2024.67628.3988

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه ادراک دانش آموزان از یادگیری فعال مبتنی بر فناوری در هنرستان های تربیت بدنی استان البرز بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان هنرستان های تربیت بدنی استان البرز تشکیل دادند که از بین آنها تعداد 412 پرسشنامه به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای جمع آوری شد. به منظور جمع آوری داده ها ...  بیشتر

طراحی و اعتبارسنجی مدل آموزش سرویس دانش آموزان مدارس مبتنی بر یادگیری سیار(ML)

محمود امانپور قرائی؛ نازیلا خطیب زنجانی؛ مرجان معصومی فرد؛ محمدرضا سرمدی؛ مهدی محمودی

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1400، ، صفحه 49-60

https://doi.org/10.30473/etl.2021.60409.3593

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی مدل آموزش سرویس دانش‌آموزان مدارس مبتنی بر یادگیری سیار (ML) است. روش پژوهش تلفیقی و به صورت کیفی و کمّی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاه، کارشناسان حوزه حمل و نقل، پلیس راهور به تعداد 30 نفر بوده است. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند با فرآیند مصاحبه صورت گرفته و ابزار جمع‌آوری اطلاعات علاوه ...  بیشتر