با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
اثربخشی مداخله آموزشی « اشترن» بر انعطاف‌پذیری شناختی، هیجان‌های تحصیلی، مهارت‌های سازمان‌دهی و توانایی شناختی (سرعت نامگذاری، ترجمه نماد) کودکان 12-10 ساله دارای ناتوانایی یادگیری ویژه

نگار فروزان؛ منصوره بهرامی پور

دوره 10، شماره 3 ، بهمن 1401، ، صفحه 47-60

https://doi.org/10.30473/etl.2023.65729.3886

چکیده
  پژوهش با هدف اثربخشی مداخله آموزشی"اشترن" بر انعطاف‌پذیری شناختی، هیجان‌های تحصیلی، مهارت‌های سازماندهی و توانایی شناختی (سرعت نامگذاری، ترجمه نماد) کودکان 10-12 ساله دارای ناتوانی یادگیری ویژه انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح دو گروه آزمایش و کنترل با پیش آزمون-پس آزمون و دوره پیگیری 45 روزه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش ...  بیشتر