با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
تأثیر تمرین‌های واقعیت مجازی بر عملکرد ادراکی - حرکتی دختران تکواندوکار نوجوان

فرناز ترابی؛ شبنم دلکش

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1401، ، صفحه 71-78

https://doi.org/10.30473/etl.2023.64912.3858

چکیده
  هدف از این مطالعه تأثیر تمرین‌های واقعیت مجازی بر عملکرد مهارت‌های ادراکی - حرکتی دختران تکواندوکار بود. پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. با توجه به دسترس بودن انتخاب نمونه‌ها، جامعه آماری پژوهش حاضر را 24 تکواندوکار (با رده کمربند سفید، زرد، سبز) تشکیل می‌دهند که با مقدمات ورزش تکواندو آشنایی ...  بیشتر

آموزش رو در رو در مقابل آموزش الکترونیکی: تحقیق درباره عملکرد دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش رو در رو و آموزش الکترونیکی رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه پیام نور

فاطمه همتی

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1394، ، صفحه 49-58

چکیده
  هدف از این مطالعه مقایسه عملکرد دانشجویان کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی در سیستم آموزش الکترونیکی و آموزش رو در رو در دانشگاه پیام نور، بزرگ‌ترین دانشگاه دولتی ایران و بزرگ‌ترین موسسه آموزش از راه دور خاورمیانه بود. به این منظور، عملکرد 1254 دانشجوی کارشناسی ارشد شامل 678 دانشجوی آموزش رو در رو و 576 دانشجوی الکترونیکی در 5 درس ...  بیشتر

تجربیات قبلی و عملکرد تکالیف مرتبط به رایانه دانشجویان: نقش خودکارآمدی رایانه، اضطراب رایانه و جنسیت

نصیبه پوراصغر؛ حسین زارع

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1394، ، صفحه 69-82

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تجربیات قبلی رایانه با عملکرد تکالیف مرتبط به رایانه با توجه به نقش واسطه‌گری خودکارآمدی و اضطراب رایانه است که با طرح‌ریزی مدل مفهومی بر اساس تحلیل مسیر انجام شده است برای این منظور تعداد 282 دانشجوی کارشناسی دانشگاه پیام نور شهرستان گرمی و بیله‌سوار (142 دختر و 140 پسر) به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی انتخاب ...  بیشتر