با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی -دانشکده علوم تربیتی - دانشگاه پیام نور- تهران - ایران

2 گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.30473/etl.2023.64912.3858

چکیده

هدف از این مطالعه تاثیر تمرین‌های واقعیت مجازی بر عملکرد مهارت های ادراکی - حرکتی دختران تکواندوکار بود. پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. با توجه به دسترس بودن انتخاب نمونه‌ها جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 24 تکواندوکار (با رده کمربند سفید، زرد، سبز) که با مقدمات ورزش تکواندو آشنایی کامل دارند که با کسب رضایت از خانواده و آزمون‌های استقامت قلبی عروقی و سطح نسبتا خوب ورزشی انتخاب گردید. یک گروه تجربی (12 نفر) و گروه کنترل (12 نفر) تقسیم شدند و پیش‌آزمون با استفاده از آزمون اوزرتسکی، فرم پارکیو و آزمون‌های استقامت قلب عروقی به عمل آمد. پروتکل گروه تجربی 12 جلسه تمرین 30 دقیقه ای به مدت 4 هفته انجام شد و در طی این بازه زمانی هیچ تمرینی حتی به صورت تفریحی انجام ندادند. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون مانوا انجام شد. نتایج نشان داد بین گروه‌های آزمایشی و کنترل تفاوت معنی‌دار وجود دارد(p≤0/05). تمرین‌های واقعیت مجازی باعث افزایش عملکرد ادراکی - حرکتی تمامی مؤلفه‌ها شده و تأثیر معنی‌داری بر روی چابکی، استقامت، قدرت، تعادل و انعطاف پذیری و ادراک تکواندوکاران در مقایسه با گروه کنترل دارد (p≤0/05). از این رو پیشنهاد می‌شود در برنامه تمرین‌های ورزشکاران تکواندو مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of virtual reality on Perceptual motor performance of adolescent taekwondo girls

نویسندگان [English]

  • Farnaz Torabi 1
  • Shabnam Delkash 2

1 Physical education department,, Payame Noor University

2 Department of Physical Education, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

present study, including 24 taekwondo practitioners (with white, yellow and green belt), was selected, Who are completely familiar with the basics of taekwondo, with family satisfaction and cardiovascular endurance tests and a relatively good level of sports. The experimental protocol consisted conducted 12 sessions of 30 minutes 3 days per week for 4-weeks and during this period they did not do any training, even recreationally. The MANOVA test performed data analysis. Before analysis of variance, the necessary assumptions such as the normality of the distribution of dependent variables, homogeneity of variance, variables of regression line slope homogeneity and regression slope were examined. Both groups maintained their regular taekwondo training, which was the same. The results showed a significant difference between the experimental and control groups (p≤0/05). Virtual reality exercises increase the perceptual- motor performance of all components have a significant effect on agility, endurance, strength, balance flexibility and perception of taekwondo practitioners compared to the control group (p≤0/05). Therefore, it is suggested to be used in the training program taekwondo athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Reality Exercises
  • Performance
  • Motor-Perceptual Development
  • Taekwondo