با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
مدل‌یابی معادلات ساختاری اهمال‌کاری بر اساس سرمایۀ روان‌شناختی با اثر تعدیل‌کنندگی تفکر انتقادی

لیلا نیک راد؛ احمد باصری؛ حسین بیگدلی

دوره 9، شماره 4 ، خرداد 1401، ، صفحه 91-107

https://doi.org/10.30473/etl.2022.63251.3757

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل اهمال‌کاری کارکنان بر اساس میزان سرمایه‌های روان‌شناختی (تاب‌آوری، خودکارآمدی، امید و خوش‌بینی) با اثر تعدیل کنندگی تفکر انتقادی در کارکنان بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع طرح‌های همبستگی و روش مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک پارسیان در سال 1399-1400 با حجم 2600 نفر بود و 300 ...  بیشتر