با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر حافظه کاری و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان

اسماعیل سعدی‌پور

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1396، ، صفحه 91-99

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش تعیین تأثیر آموزش ذهن‌آگاهی بر حافظه کاری و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان بوده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش‌آموزان دختر سال دوم دبیرستان رشته علوم انسانی مدارس دولتی منطقه 2 شهر تهران در سال تحصیلی 95-96 ...  بیشتر