با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
اثربخشی گروه درمانی متمرکز بر شفقت بر میزان پرخاشگری، خودتنظیمی‌ هیجانی وانگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی

محمود شاکرمی؛ زهره لطیفی؛ شکوفه موسوی

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1398، ، صفحه 77-87

https://doi.org/10.30473/etl.2020.44787.2898

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تعیین اثر بخشی شفقت درمانی گروهی بر میزان پرخاشگری، خودتنظیمی هیجانی و انگیزش‌ تحصیلی بود. این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی دو گروهی سه مرحله‌ای (پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری) بود. به منظور اجرای پژوهش از کلیۀ دانش‌آموزان پسر دوره دوم مقطع ابتدایی شهرستان خرم‌آباد در نیمه اول سال 1397، تعداد 30 نفر که تمایل به ...  بیشتر

تأثیر آموزش همدلی بر سازگاری اجتماعی و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر

کاظم برزگربفرویی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1394، ، صفحه 21-32

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش همدلی بر پرخاشگری و سازگاری دانش آموزان دختر پایة ششم ابتدایی شهر یزد است. روش پژوهش، نیمه تجربی است و در آن از دو گروه آزمایش و گواه با انجام پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شد. نمونة حاضر 62 نفر از دانش آموزان دختر پایة ششم ابتدایی شهر یزد بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شدند و ...  بیشتر