با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
تاثیر آموزش مهارت‌های حرکتی بر عملکرد حافظه کاری بینایی دانش‌آموزان

مهتا اسکندرنژاد؛ فریبا ملائی زنگی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 23-30

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های حرکتی بر عملکرد حافظه کاری بینایی دانش‌آموزان دختر انجام شده است. این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. نمونه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی با دامنه سنی ده تا سیزده سال شهرستان تبریز تشکیل داده‌اند که با استفاده از نمونه‌گیری در ...  بیشتر