با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
تاثیر اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان: نقش میانجی کیفیت خواب، اهمال‌کاری تحصیلی و استرس تحصیلی

ژاله احمدی؛ علی زینالی

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1397، ، صفحه 21-32

https://doi.org/10.30473/etl.2018.5138

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی متغیرهای استرس تحصیلی، کیفیت خواب و اهمال‌کاری تحصیلی در رابطه علّی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی انجام شده است. این پژوهش توصیفی از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری پژوهش همه دانش‌آموزان دبیرستان‌های ارومیه شامل 204 دانش‌آموز دختر و 156 دانش‌آموز پسر بودند ...  بیشتر