با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
نقش واسطه ای عزت نفس و شفقت به خود در رابطه بین سبک اسناد و سازگاری دانش آموزان

مهدیه جعفری ده آبادی؛ محمدرضا تمنایی فر

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 69-82

https://doi.org/10.30473/etl.2023.66683.3933

چکیده
  سازگاری به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های سلامت روانشناختی است که تحت تاثیر عوامل متعدد قرار دارد. مطالعه حاضر، با هدف بررسی رابطه سبک اسناد و سازگاری با واسطه گری عزت نفس و شفقت به خود در دانش آموزان مقطع دوم متوسطه انجام شد. با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای327 دانش آموز (195 دختر و 132 پسر) مقطع دوم متوسطه کاشان در سال تحصیلی ...  بیشتر