با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
استفاده از یک تکلیف غیرمعمول برای بررسی دانش تکلیف -ریاضی و دانش محتوایی عمومی ‏معلمان دوره ابتدایی استان تهران از مفهوم کسر

مهدی ایزدی؛ ابراهیم ریحانی

دوره 7، شماره 4 ، خرداد 1399، ، صفحه 55-70

https://doi.org/10.30473/etl.2020.49091.3079

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی دانش تکلیف ریاضی و دانش محتوایی عمومی معلمان دوره ابتدایی استان تهران درباره مفهوم کسر انجام شد. روش تحقیق، روش ‏توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل معلمان دوره ابتدایی استان تهران در سال تحصیلی 1398- ‏‏1397 بود که نمونه مورد مطالعه شامل 137 نفر از آن‌ها، به روش نمونه‌گیری ‏خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شد. برای ...  بیشتر