با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
مدل علّی روابط باورهای هوشی و پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات: نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت، اضطراب رایانه و خودکارآمدی رایانه

احمد رستگار

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1395، ، صفحه 81-91

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائۀ مدل علّی روابط باورهای هوشی و پذیرش فناوری اطلاعات با توجه به نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت، اضطراب رایانه و خودکارآمدی رایانه در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز به روش تحلیل مسیر انجام شده است. برای این منظور 375 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند ...  بیشتر

تجربیات قبلی و عملکرد تکالیف مرتبط به رایانه دانشجویان: نقش خودکارآمدی رایانه، اضطراب رایانه و جنسیت

نصیبه پوراصغر؛ حسین زارع

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1394، ، صفحه 69-82

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تجربیات قبلی رایانه با عملکرد تکالیف مرتبط به رایانه با توجه به نقش واسطه‌گری خودکارآمدی و اضطراب رایانه است که با طرح‌ریزی مدل مفهومی بر اساس تحلیل مسیر انجام شده است برای این منظور تعداد 282 دانشجوی کارشناسی دانشگاه پیام نور شهرستان گرمی و بیله‌سوار (142 دختر و 140 پسر) به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی انتخاب ...  بیشتر

ارائه مدل عِلّی پیش‌بینی اضطراب رایانه براساس رویکرد شناختی- اجتماعی دوئک (مورد مطالعه دانشگاه پیام‌نور استان فارس)

احمد رستگار؛ محمدحسن صیف؛ سعید طالبی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1393، ، صفحه 55-68

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پیش‌بینی اضطراب رایانه دانشجویان دانشگاه پیام‌نور استان فارس براساس رویکرد شناختی- اجتماعی دوئک در مورد باورهای هوشی و جهت‌گیری هدف، به روش تحلیل مسیر انجام شد. برای این منظور 523 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام‌نور استان فارس (203 نفر دختر و 320 نفر پسر) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و طبقه‌ای نسبتی ...  بیشتر