با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس مؤلفه‌های خود ناهمخوانی و تاب‌آوری تحصیلی

بهروز فروغی پردنجانی؛ علی اکبر شریفی

دوره 8، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 83-92

https://doi.org/10.30473/etl.2020.54102.3275

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تبیین ارتباط خود ناهمخوانی و تاب‌آوری تحصیلی با اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل همة دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بود که به روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای 242 دانشجو از میان آن‌ها انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامة خود ناهمخوانی هیگینز ...  بیشتر