با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
مقایسه اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی و یادگیری اجتماعی- هیجانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر مؤلفه‌های شایستگی اجتماعی- هیجانی و عملکرد تحصیلی

صفدر نبی زاده؛ رسول کردنوقابی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ خسرو رشید

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 103-117

https://doi.org/10.30473/etl.2021.58092.3453

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی روش‌های کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی و یادگیری اجتماعی- هیجانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر مؤلفه‌های شایستگی اجتماعی- هیجانی و عملکرد تحصیلی کودکان بود. روش این مطالعه به شیوة نیمه آزمایشی و با طرحپیش آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل نابرابر بود جامعة پژوهش شامل دانش‌آموزان پسر ...  بیشتر