با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
تأثیر تمرین‌های واقعیت مجازی بر عملکرد ادراکی - حرکتی دختران تکواندوکار نوجوان

فرناز ترابی؛ شبنم دلکش

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1401، ، صفحه 71-78

https://doi.org/10.30473/etl.2023.64912.3858

چکیده
  هدف از این مطالعه تأثیر تمرین‌های واقعیت مجازی بر عملکرد مهارت‌های ادراکی - حرکتی دختران تکواندوکار بود. پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. با توجه به دسترس بودن انتخاب نمونه‌ها، جامعه آماری پژوهش حاضر را 24 تکواندوکار (با رده کمربند سفید، زرد، سبز) تشکیل می‌دهند که با مقدمات ورزش تکواندو آشنایی ...  بیشتر