با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی ،واحد بندرگز،دانشگاه آزاد اسلامی ،بندرگز، ایران

2 گروه علوم تربیتی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز ، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر میزان از خودبیگانگی تحصیلی و هویت تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه هفتم شهر بندر ترکمن صورت گرفت. تحقیق نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری نیز شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه هفتم شهرستان بندرترکمن سال تحصیلی 1401-1400، به تعداد 1250 بود که بصورت تصادفی 25 نفر در گروه آزمایش و 2۵ نفر درگروه گواه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه استاندارد از خود بیگانگی تحصیلی میو و روزالیند (1992)، هویت تحصیلی واز و ایزاکسون (2008) بود و ابزار مداخله آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب را طی 13 جلسه 90 دقیقه‌ای به مدت دو بار در هفته بر اساس الگوی امینی و همکاران (1396) بود. داده های به دست آمده از اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس در نرم افزار SPSS24 تحلیل شد .نتایج کوواریانس نشان داد ازخودبیگانگی تحصیلی (بی‌هنجاری، بی‌معنایی، بی‌قدرتی و انزوای اجتماعی) و بهبود مولفه‌های هویت تحصیلی (هویت تحصیلی موفق، هویت تدریس دیر‌رس، هویت تحصیلی سردرگم و هویت تحصیلی دنباله‌رو) در سطح 01/0>P تفاوت معناداری را دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of teaching the spiritual concepts with a focus of religion on the amount of academic alienation and academic identity among students

نویسندگان [English]

  • mina ahdar 1
  • masumeh bagherpur 2

1 d

2 Department of Educational sciences, Bandargaz branch, Islamic Azad University, bandargaz ,Iran.

چکیده [English]

The present research was accomplished to aim the effectiveness of teaching the spiritual concepts with a focus of religion on the amount of academic alienation and academic identity among female 7th grade students in Bandar-e Torkman City. The research was semi-exprimental and of pre-test and post-test with witness group. The statistical society also included the whole 7th grade students in Bandar-e Torkman City in the school year of 2021-2022 with the number of 1250 people whom they were divided 25 ones in experiment group and 25 ones in witness group. Data collection tool contained standard inventories of: academic alienation by Mio & Rosalind (1992), academic identity by Vaz & Issacson (2008) and the intervention tool was teaching spiritual concepts with a focus of religion within 13 sessions of 90-minute for twice a week based on a model by Amini & et, al. (2017). The obtained data were analyzed using covariance analysis in the software SPSS-24. The covariance results represented that there's a significant difference among the components of academic alienation (abormality, meaningless, powerless and social solidarity) and improving the components of academic identity (successful academic identity, late academic identity, confused academic identity and follower academic identity).

کلیدواژه‌ها [English]

  • spirituality
  • academic alienation
  • academic identit