با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی روند پژوهش‌های حوزه یادگیری الکترونیکی در ایران با رویکرد فراتحلیل است. در دهه اخیر روند پژوهش‌های انجام شده در حوزه یادگیری الکترونیکی، رشد چشمگیری داشته‌اند. علاوه بر پژوهش‌های ارائه شده در همایش‌ها و کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی در ایران، پژوهش‌های زیادی سالانه در نشریه‌های معتبر به چاپ می‌رسد. حال پرسش مطرح شده این است که روند این پژوهش‌ها از نظر موضوع، روش، سال چاپ، دانشگاه و حوزه علمی پژوهشگر به چه صورت است؟ آیا این ویژگی‌ها با توجه به رشته تحصیلی پژوهشگر (حوزه علوم انسانی، علوم فنی و مهندسی و علوم پزشکی) متفاوت است؟
در این تحقیق با توجه به هدف پژوهش، از روش فراتحلیل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مقاله‌های چاپ شده در نشریه‌ها و نمایه شده در پایگاه‌های اطلاعات نشریات علمی ایران: noormags, sid, magiran می‌باشد (237 مقاله).
 قابل ذکر است که مقاله‌های ارائه شده در همایش و کنفرانس‌ها در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفتند. مقاله‌ها براساس عنوان، روش پژوهش، جامعه آماری، نوع نمونه‌گیری، دانشگاه پژوهشگر، رشته تحصیلی پژوهشگر، محل چاپ (نشریه) و سال چاپ، طبقه‌بندی و کدگذاری شدند و سپس کدهای مشخص شده در نرم‌افزارSPSS  وارد و با توجه به پرسش‌های پژوهش، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و با توجه به نتایج به‌دست آمده از یافته‌های پژوهش، پیشنهادهایی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The process of e-learning studies in Iran, adopting a meta-analytic approach

نویسنده [English]

  • mehangiz alinejad

چکیده [English]

The present study was aimed at the investigation of the process of e-learning studies in Iran, adopting a meta-analytic approach. The recent decade observed a significant growth in studies on e-learning. In addition to the studies applied to national and international conferences held in Iran, numerous papers on this discipline are being annually published in credible journals. Now, the question to be answered is what is the process of these studies undergo in terms of subject, method, the year published, scientific area, and the studied university? Do these features alter depending on the researcher’s field of study (humanities, engineering, and medical sciences)?
Considering the objective, meta-analysis was adopted for this study. The population included all the papers published in journals or indexed on the websites ‘magiran’, ‘sid’, and ‘noormags’ (237 items). Papers presented at conferences were not investigated in this study. The papers were categorized and coded by title, method, statistical population, sampling method, the researcher’s university, the researcher’s field of study, publication, and the year published. The codes were then entered into SPSS to be analyzed in terms of the research questions. Consequently, with regard to the findings, some suggestions were proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Learning
  • studies
  • Meta-analysis
  • published papers
آتشک، محمد. (1386). مبانی نظری و کاربردی یادگیری الکترونیکی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. 43 :151 -134.
جدیدیان، احمدعلی؛ پاشاشریفی، حسن؛ گنجی، حمزه. (1391).  فراتحلیل اثر بازی‌های رایانه‌ای خشن و غیرخشن بر پرخاشگری. فصلنامه فنآوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی.7: 107-127.
خدادادحسینی، سید‌حمید؛ فتحی، سعید. (1390). بررسی ارتباط بین آمادگی الکترونیکی کشور و اثربخشی کاربرد فنآوری‌ اطلاعات در بنگاه‌ها با رویکرد فراتحلیل. مدیریت فنآوری‌ اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.3(8): 81- 96.
خلخالی، علی؛ شکیبایی، زهره؛ آندش، مهدی. (1390). فراتحلیل اثر فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد حرفه‌ای معلمان. فنآوری اطلاعات و ‌ارتباطات در ‌علوم‌تربیتی. 1(3):165-181
رضائیان، محسن. (1385). واژه‌نامه توصیفی (فراتحلیل‌ها). مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 16: 143-145.
زاهدی، شمس‌السادات؛ محمدی، ابوالفضل. (1385). فراتحلیل راهی به سوی شناسایی ارزشیابی ترکیب و تلخیص پژوهش‌های گذشته. فصلنامه مطالعات مدیریت.4:131-159
سراجی فرهاد؛ عطاران، محمد. (1389). روش‌شناسی پژوهش‌های مربوط به یادگیری الکترونیکی: مقایسه پژوهش‌های ایرانی و خارجی. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی. شمارة 36، سال نهم. صص 78-51.
قربانی‌زاده، وجه‌الله؛ ‌نانگیر، سیدطه حسن؛ رودساز، حبیب. (1392). فراتحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش فنآوری‌ اطلاعات در ایران. فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش‌های مدیریت در ایران). 80: 177-196.
کیا، علی‌اصغر. (1388). آینده‌پژوهی در ارتباطات، با تاکید بر آموزش مجازی.  اطلاع‌رسانی و کتابداری. 130: 4-9.
محمودی، جعفر؛ نالچیگر، سروش؛ ابراهیمی، بابک؛ صادقی، رضا. (1387). بررسی چالش‌های توسعه مدارس هوشمند در کشور. فصلنامۀ نوآوری‌های آموزشی. 27 (7): 78-61
محمودی، یاسمن. (1390). این مدرسه هوشمند که می‌گویند یعنی چه؟ رشد مدیریت مدرسه. 10( 6 )7-3 .
مهدیون، روح‌الله؛ قهرمانی، محمد؛ فراستخواه، مقصود؛ ابوالقاسمی، محمود. (1390).  کیفیت یادگیری در مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاهی؛ مطالعه‌ای کیفی. فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی. 58:100-77.
 
 
Adeisna .Ayodeji.( 2013).virtual learning process environment : a BPM- based learning process management architecture. A Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy. Dublin City University. School of Electronic Engineering.
Henley Blair F. (2009) Developing eLearning: A Case Study of Tennessee High School, A dissertation presented to the faculty of the Department of Educational Leadership and Policy Analysis East Tennessee State University for the degree Doctor .
Hussein ,H.B (2012.) Assessing Elearning Teaching Quality of Faculty Members in Teachers’ College at King Saud University: Students Perspectives .3rd. International Conference on New Horizons in Education. Volume 55, 5 October 2012, Pages 945–95.
Shen, L. Wang, M., Shen, R(.2009) Affective e-Learning Using “Emotional” Data to Improve Learning in Pervasive Learning Environment. Educational Technology & Society, 12 (2): 176–189.
 Simpson, Cheryl M .( 2009) Distance Education at a U.S. Public, Land Grant Institution: A Case Study of Faculty Reward for Junior Faculty Who Teach Via Distance.A dissertation for the degree of Doctor of Philosophy.The University of Michigan.
Tennyson, J. (2010) . A study of student satisfaction in a blended e-learning system environment, Robert D. b , Tzyh-Lih Hsiac Computers & Education . 55 :155–164.