با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

ارائه تعریفی جامع و کامل از کیفیت آموزش و یادگیری امکان‌پذیر نیست زیرا کیفیت از یک نظریه عمومی یا یک الگوی کلی به دست نمی‌آید، همین امر موجب شد که دستیابی به یک اتفاق و اجماع بر روی ابعاد کیفیت با مشکلاتی مواجه شود لذا شاید بهتر باشد که به جای تأکید بر یک تعریف خاص، به مؤلفه‌هایی پرداخته شود که هدف کیفیت است.
این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش و یادگیری از نظر اعضای علمی دانشگاه‌های پیام‌نور فارس و علوم پزشکی شیراز انجام شد.
روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه اعضای علمی دانشگاه‌های پیام‌نور فارس و علوم پزشکی شیراز می‌باشند. داده‌ها از طریق آزمون‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی شد.
عامل‌های هفتگانه روی‌ هم‌ رفته، 152/64 درصد از کل واریانس کیفیت آموزش و یادگیری را تبیین می‌کند و پرسش‌هایی که بار عاملی کمتر از 45/0 داشتند، حذف شدند. مقدار کای اسکوئر و درجه آزادی مدل به ترتیب برابر 859/306 و 226 و مقدار P بزرگتر از 05/0 است که این امر نشان‌دهنده برازش خوب مدل است.
از بین عوامل دهگانه، سه عامل حذف شدند و هفت عامل استفاده از اطلاعات و نتایج تحقیقات، ارزشیابی، برنامه‌ریزی کیفیت، حمایت مسؤولان دانشگاه، آموزش، بهره‌گیری از تجهیزات و مشتری‌‌مداری جز مؤلفه‌های هفتگانه پرسش‌نامه کیفیت آموزش و یادگیری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structure and standardization of scale in quality of teaching and learning

نویسنده [English]

  • saeid talebi

چکیده [English]

Presenting an exact and comprehensive definition of the quality of teaching and learning is not possible because the quality of a general theory or a general pattern is not accessible. For this reason, achieving a consensus on the characteristics of quality is hard. Therefore, it is better to place the emphasis on the quality, rather than on specific definition.
This study aims to investigate the factors affecting the quality of teaching and learning from the viewpoints of faculty members of Fars Payame Noor University and Shiraz University of medical sciences.
The research method is correlation. The statistical population of this research includes all the members of Fars Payame Noor University and University of Medical Sciences, Shiraz, Fars, and the data were assessed by the tests of exploratory and confirmatory factor analysis.
The Seven factors explain 64.152 percent of the total variance in the quality of teaching and learning, and the questions loadings lower than 0/45 was excluded. The model chi-square and degrees of freedom are 306.859 and 226 and the P-value is greater than 0.05 which represent a good fit of the model.
Of the ten factors, three factors were excluded and seven factors of the followings were involved: information and research, evaluation, planning, quality, university support, training, customer equipment and other components using the indexes of seven questions in the quality of education and learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exploratory factor analysis
  • Confirmatory Factor Analysis
  • quality
  • Teaching
  • Learning
دمینگ، ادوارد. (1375). خروج از بحران. ترجمه: درداری، نوروز. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
طالبی، سعید. (1384). "زمینه‌یابی پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر در بین اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران "پایان‌نامه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تربیت معلم.
طیبی، سیدجمال‌الدین. (1376). لزوم تحول در مدیریت آموزش عالی در راستای تحقق آرمان‌های توسعه ملی. مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
قاضی طباطبایی، محمود. (1377). "ارزیابی اعتبار سازه‌ای: نخستین گام ضروری در مطالعات بین فرهنگی"، نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز.
منصوری، رضا. (1383). دانشگاه و تعریف آن. فصلنامه رهیافت، شماره24، بهار و تابستان 1383.
هومن، حیدرعلی. (1384). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل، تهران: سمت.
 
 
 
Adomaitiene, Roma and Ruzevicius, Juozas. (2003). " TQM Implementation  in Lithuanian Institutions", http://www. blwe b. it/esoe / tqmhe2/37. Pdf.
Ahire, S.L., Golhar, D.Y., and Waller, M.W. (1996). Development and validation of TQM implementation constructs. Decision Sciences, 27(1), 23-56.
Antony,J & Leung,K and Knowles, G. (2002). Critical success factors of TQM implementation in Hong Kong industries, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 19 No. 5, 2002, pp. 551-566.
Kalra, N & Pant, A. (2013). Critical success factors of total quality management in the Indian automotive industry (NCR), International Journal of Economy, Management and Social Sciences, vol. 2, No. 8, August 2013, Pages: 620-625
Kanapathy, K. (2008). Critical factors of quality management used in research questionnaires: a review of litrature, Sunway Academic Journal, vol. 5.
Markland, D. (2006). Latent variable modeling: An introduction to confirmatory factor analysis and structural equation modeling.University of Wales, Bangor. Available at http://www.bangor.ac.uk/
Nitin,S &  Dinesh,K & Paul, S. T. (2011). TQM for manufacturing excellence: Factors critical to success, International journal of applied engineering research, Volume 2, No 1, 2011.
Svensson  M. (2004). "TQM-Based Self –Assessment in Educational Organization. http://epubl.luth.se/14021544/2004 /40/
Tamimi, N. (1998), ``A second-order factor analysis of critical TQM factors’’, International Journal of Quality Science, Vol. 3 No. 1, pp. 71-9.
U. C, J & Kumar, S. (2011). Critical success factors (CSFs) of TQM: A literature review & analysis, Oxford Business & Economics Conference Program.
Zeitz G., Johannesson R., & Ritchie J.E. Jr. (1997). An employee survey measuring total quality management practices and culture. Group and Organization Management, 22(4), 414–444.
Zhang, Z., Waszink, A. and Wijngaard, J. (2000).  An instrument for measuring TQM implementation for Chinese manufacturing companies. International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 17, No. 7, pp. 730-755