با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطة ابعاد کمال‌گرایی با اضطراب حالتی/خصلتی در دانش‌آموزان دبیرستانی (متوسطه دوم) تیزهوش شهر شیراز است. در پژوهش حاضر، 203 نفر دانش‏آموز دبیرستانی (103 دانش‌آموز دختر و 100 دانش‌آموز پسر) شرکت داشتند. داده‏های پژوهش از طریق پرسش‌نامة کمال‌گرایی مثبت و منفی‌تری شورت و همکاران و پرسش‌نامه اضطراب حالتی/خصلتی اسپیلبرگر و همکاران جمع‏آوری گردید و سپس از طریق روش آماری تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون t مستقل مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که رابطة معنادار منفی بین کمال‌گرایی مثبت دانش‌آموزان با اضطراب حالتی و خصلتی وجود دارد و رابطة معنادار مثبتی بین کمال‌گرایی منفی دانش‌آموزان با اضطراب حالتی و خصلتی وجود دارد. همچنین دیگر یافته پژوهش حاکی از این است که دختران و پسران در متغیرهای مورد مطالعه تفاوت معناداری داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Perfectionism Dimensions with State / Trait Anxiety Among high School Gifted Students

نویسنده [English]

  • Somayeh Sadati Firozabadi

چکیده [English]

The purpose of this study was to study the relationship between perfectionism dimensions and state/trait anxiety among high school gifted students in Shiraz. The sample of this study included 203 high school students (100 male and 103 female). Data of research was collected by questionnaire of negative and positive perfectionism by Terryshort & et al (1995) and State/Trait Anxiety Inventory questionnaire by Spielberger & et al (1970). Then data were analyzed through multiple regression analysis and independent T test. The results revealed that there is a negative meaningful relationship between positive perfectionism with state / trait anxiety among high school gifted students. There is a positive meaningful relationship between negative perfectionism with state/trait anxiety among high school gifted students. Other result indicated that there is meaningful difference between groups of male and female on variables of subjects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • State / Trait Anxiety
  • Positive / Negative Perfectionism
  • Gifted Students
آقاجانی، سیف‌الله؛ نریمانی، محمد؛ آریاپور، سعید. (1390). "مقایسه کمال‌گرایی و تحمل ابهام در دانش‌آموزان دختر تیزهوش و عادی". فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، 11(1)، 90-83..
اژه‏ای، جواد. (1383). ویژگی‏های شخصیتی تیزهوشان. تهران: نشر سمپاد.
افروز، غلامعلی. (1387). مقدمه‏ای بر روان‏شناسی و آموزش کودکان استثنایی (چاپ بیست و سوم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
بشارت، محمدعلی. (1381). "ابعاد کمال‌گرایی در بیماران افسرده و مضطرب، "مجله علوم شناختی، 3، 248-263.
بشارت، محمدعلی. (1382). "قابلیت اعتماد (پایایی) و اعتبار (روایی) مقیاس کمال‌گرایی مثبت و منفی". مجله علوم روان‌شناختی، 8، 359 346.
بشارت، محمدعلی. (1383). "کمال‌گرایی و موفقیت تحصیلی". مجله علوم روان‌شناختی، 12، 335 323.
پناهی شهری، محمود. (1372). "بررسی مقدماتی روایی، اعتبار و نرم‌یابی سیاهه حالت - صفت اضطراب(STAI-Y)". پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
جمشیدی، بهنام؛ دلاورپور، محمدآقا؛ حقیقت، شهربانو؛ لطیفیان، مرتضی. (1388). "مقایسه دانش‌آموزان مدارس تیزهوشان و عادی از نظر ابعاد کمال‌گرایی". مجله روان‌شناسی، 31(1)، 35-20.
سرو قد، سیروس. (1380). "اعتباریابی و هنجاریابی آزمون حالت - صفت اضطراب اشپیل برگر در شیراز". پایان‌نامه دکتری واحد علوم و تحقیقات تهران.
سرو قد، سیروس؛ برزگر، مجید؛ بلاغی، طاهره. (1390). "رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با ابعاد کمال‌گرایی و شیوه‌های مقابله با استرس در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد مرودشت". فصلنامه علمی – پژوهشی جامعه‌شناسی زنان، 2(3)، 102-81.
گنجی، لیلا. (1383). "بررسی رابطه میان میزان و ابعاد کمال‌گرایی با عملکرد تحصیلی، افسردگی و اضطراب در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران در سال 84-83." پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز؛ وردی، مینا. (1382). کمال‌گرایی مثبت، کمال‌گرایی منفی. اهواز: رسش.
میرزا کمسفیدی، رضا. (1381). "بررسی رابطه بین کمال‌گرایی و ابعاد شخصیت در دانشجویان دانشگاه تهران". پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
هاشمی، لادن؛ لطیفیان، مرتضی. (1392). "کمال‌گرایی و اهمال‌کاری تحصیلی: بررسی نقش واسطه‌ای اضطراب امتحان". فصلنامه شخصیت و تفاوت‌های فردی، 2(3)، 99-73.
 
Andersson, G., Airikka, M.L., Buherman, M., & Kaldo, V. (2005). Dimensions of perfectionism and tinnitus distress. Journal of Psychology, Health & Medicine, 10(1): 78-87.
Besharat, M.A. (2003). Parental perfectionism and children's test anxiety. Psychology Report, 92 (3 pt 2).
Croply, A. (1967). Divergent thinking and science specialists, nature, 215, 671672.
Dunkley, D.M., Blankstein, K.R. & Masheb, R.M. (2006). Perfectionism and depressive symptoms 3 years later: Negative social interaction, avoidant coping, and perceived social support as mediators. Comprehensive psychiatry, 47, 106-115.
Flett, G.L. & Hewitt, P.L. (2005). The perils of perfectionism in sports and exercise. Current Directions in Psychological Science, 14, 1418.
Flett, G.L. & Hewitt, P.L. (2006). Positive versus negative perfectionism in psychology: A comment on Slade and Owens’s dual process model. Behavior Modification, 30, 472495.
Flett, G.L. & Hewitt, P.L. (2002). Perfectionism and maladjustment: An overview of theoretical, definitional, and treatment issues. In P. L.Hewitt, & G. L. Flett (Eds.), Perfectionism: Theory, Research, and Treatment (pp. 531). Washington, DC: American Psychological Association.
Frost, R.O., Marten, P.A., Lahart, C. and Rosenblate, R. (1990). The dimensions if perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14, 449468.
Haase, A.M. & Prapavessis, H. (2003). Assessing the factor structure and composition of the Positive and Negative Perfectionism Scale in sport. Journal of Personality and Individual Differences, 36, 17251740.
Hamachek, D.E. (1978). Psychodynamics of normal and neurotics perfectionism. Psychology, 15, 2733.
Hill, R.W., Huelsmann, T.J., Furr, R.M. (2004). A new measure of perfectionism: the perfectionism inventory. Journal of Personality Assessment, 82, 80-91.
Hollender, M.H. (1978). Perfectionism, a neglected personality trait. Journal of Clinical Psychology, 39, 384.
Horney, K. (1950). Neurosis and Human Growth. New York: Norton.
Rice, K.G., Slaney, R.B. (1998). Self-esteem as a mediator between perfectionism and depression: A structural equation analysis. Journal of Counseling Psychology, 45, 304-314.
Riley, C., Shafran, R. (2005). Clinical perfectionism: A preliminary qualitative analysis. Behavioral and Cognitive Psychotherapy, 33, 369-374.
Shafran, R., Cooper, Z. & Fairbum, C.G. (2002). Clinical perfectionism: A cognitive-behavioral analysis. Behavior Research and Therapy, 40, 773-791.
Snell, W. & Overbuy, j. (2005). Parenting perfectionism and parenting role. Personality and Individual Differences, 39, 613-624.
Spielberger, C. (1983). State-Trait Anxiety Inventory. Palo-Alto, CA: Mind Garden.
Spielberger, C., Gorsuch, R., & Lushene, R. (1970). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
Stampf, H. & Parker, W.D. (2000). A Hierarchical structural analysis of perfectionism and its relation to other personality characteristics. Journal of Personality and Individual Differences, 28, 837852.
Stober, J., Otto, K., Pescheck, E., Becker, C. & Stoll, O. (2007a). Perfectionism and competitive anxiety in athletes: Differentiating striving for perfection and negative reactions to imperfection. Personality and Individual Differences, 42, 959-969.
Strober, J. & Eismann. (2007). Perfectionism in young musicians: relations with motivation, effort, achievement, and distress. Personality and Individual Differences, 43, 2182-2192.
Strober, J., Strober, J. Rambow, A. (2007b). Perfectionism in adolescent school students: Relations With motivation, achievement, and well-being. Personality and Individual Differences, 42, 1379-1389.
Terry Short, L.A., Owens, R.G., Slade, P.D. & Dewey, M.E. (1995). Positive and Negative Perfectionism. Journal of Personality and Individual Differences, 18, 663 668.