با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

* دانشیار، علوم تربیتی، دانشگاه پیام‌نور

چکیده

این مقاله حاصل پژوهشی به منظور بررسی نقش راهبردهای مدیریت منابع یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه است. روش پژوهش از نوع مطالعات توصیفی - همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش را دانش‌آموزان دورۀ متوسطه شهرستان سمنان به تعداد 29351 نفر تشکیل می‌داد. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، چند مرحله‌ای بود. حجم نمونة آماری بر اساس جدول کرجسی - مورگان، با در نظر گرفتن خطای 05/0 = α؛ و خوشه‌ای بودن روش نمونه‌گیری، قریب به 400 نفر در نظر گرفته شد که پس از تکمیل و پالایش، تعداد 389 پرسش‌نامه قابل تحلیل بود. برای جمع‌آوری داده‌ها؛ از پرسش‌نامۀ راهبردهای مدیریت منابع پینتریچ، اسمیت، گارسیا و مک‌کیچی (1993) بازنویسی شده به وسیلة دانکن و مک‌کیچی (2005) استفاده شد که شامل 19 گویه در قالب 4 زیرمقیاس است. مقادیر پایایی برای زیرمقیاس‌ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ بیشتر از 61/0 محاسبه شده است. معدل کل دانش‌آموزان در پایان سال تحصیلی به عنوان معیار پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون رگرسیون چندگانه - مدل ورود هم‌زمان استفاده شد. نتایج نشان داد که زیرمقیاس‌های مؤلفۀ راهبردهای مدیریت منابع یادگیری شامل مدیریت زمان و محیط مطالعه، تنظیم تلاش، یادگیری از همدرسان و کمک طلبی با اطمینان 99 درصد به گونۀ معنی‌داری توان تبیین واریانس پیشرفت تحصیلی را به میزان 31 درصد دارا هستند (55/0=R، 1/42=(384 و 4)F و 01/0>P).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Strategies of Learning Resource Management in the High School Students’ Academic Achievement

نویسنده [English]

  • Mehran Farajollahi

چکیده [English]

The aim of present article is to study the role of strategies of learning resource management in the academic achievement among high school students. The research method is descriptive-correlation. The statisticalpopulation is 29,351 of high school students of the Semnan city. A multi-stage cluster sampling methodwasused. based on a sample size table of Krejci - Morgan, taking the error α= .05 and sampling method, nearly 400 people were selected as the sample. Following the completion and refinement, 389 questionnaires were analyzable. Data gathered via questionnaire of resource management strategies made by Pintrich, Smith, Garcia, & Mckachie (1993) containing four subscales consists of 19 items. Reliability of subscales using Cronbach's Alpha has been calculated greater than .61. For analyzing data, multiple regressions - the enter model was used. The results showed that the subscales of strategies of learning resource management including managing one's time and study environment, regulation of one's effort, peer learning, and help seeking explained the variance of academic achievement have a 31 percent (R=.55, F(4,384)=42.1, P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategies of Learning Resource Management
  • Peer Learning
  • Time Management and Study Environment
  • Academic Achievement
حجازی، الهه؛ رستگار، احمد؛ جهرمی، حسن. (1387). "الگوی پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش اهداف پیشرفت و ابعاد درگیری تحصیلی". فصلنامة نوآوری‌های آموزشی، شماره 28، 29-46.
خدام، حمیرا؛ کلاگری، فاطمه. (1388). "تأثیر آموزش کارگاهی مهارت‌های مدیریت زمان بر میزان کاربرد آن به وسیلة سرپرستان". پژوهش پرستاری، 4 (2 و 1)، 63-69.
سیف، ‌دیبا؛ لطیفیان، مرتضی؛ بشاش، لعیا. (1385). "رابطۀ خودنظم‌دهی انگیزش با راهبردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی". مجلة روان‌شناسی، 10(1)، 106-122.
صالحی، محمد؛ عنایتی، ترانه. (1388). "ارتباط مؤلفه‌های اصلی استراتژی‌های مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مازندران". فصلنامة رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2 (3)، 145-162.
معینی‌کیا، مهدی. (1390). "مطالعة رابطة مستقیم و غیرمستقیم کیفیت خدمات اصلی و پشتیبانی یادگیری از طریق راهبردهای انگیزش برای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور". رسالۀ دکتری، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور. تهران، ایران.
 
 
Arnold, E. & Pulich, M. (2004). Improving productivity through more effective time management. The Health Care Manager, 23(1), 65-70.
Artino, A.R. (2009). Online learning: Are subjective perceptions of instructional context related to academic success? The Internet and Higher Education, 12(3, 4), 117-125.
Boud, D., Cohen, R. & Sampson, J. (Eds.) (2001). Peer learning in higher education: Learning from and which other. London: Kogan Page.
Boyle, F., Kwon, J., Ross, C. & Simpson, O. (2010). Student-student mentoring for retention and engagement in distance education. Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, 25(2), 115-130.
Campbell, M.M. (2007). Motivational systems theory and the academic performance of college students. Journal of College Teaching & Learning, 4(7), 78-85.
Chen, C.S. (2002). Self- regulated learning strategies and achievement in an introduction to information syste m course. Information Technology, Learning, and performance Journal, 20(1), 11-24.
Duncan, T. G. & McKeachie, W. J. (2005). The Making of the motivated strategies for learning questionnaire. Educational Psychologist, 40(2), 117-128.
Filcher, C. & Miller, G. (2000). Learning strategies for distance education learners. Journal of Agricultural Education, 41(1), 41-53.
Garrison, D. R. (2005). Quality and access in distance education: theoretical considerations. In D., Keegan (Ed.) Theoretical principles of distance education, (Pp. 8—18), London and New York, Routledge.
Gran-Moravec, M.B. & Hughes, C.M. (2005). Nursing time allocation and other considerations for staffing. Nursing Health and Sciences, 7, 126-133.
Havnes, A. (2008). Peer mediated learning beyond the curriculum. Studies in Higher education, 33(2), 193-204.
Kivinen, K. (2003). Assessing motivation and the use of learning strategies by secondary school students in three international schools. Unpublished Dissertation, University of Tampere, Finland. Retrieved June 15, 2009, from http://acta.uta.fi/-pdf/951-44-5556-8.pdf.
Kosnin, A.M. (2007). Self- regulated learning and academic achievement in Malaysian undergraduates. International Education Journal, 8(1), 221-228.
LaPointe, D.K. & Gunawardena, C.N. (2004). Developing, testing and refining of a model to understand the relationship between peer interaction and learning outcomes in computer-mediated conferencing. Distance Education, 25(1), 83-106.
McGorry, S.Y. (2003). Measuring quality in online programs. The Internet and Higher Education, 6(2), 159-177.
Osman, G. & Herring, S.C. (2007). Interaction, facilitation, and deep learning in cross-cultural chat: A case study. The Internet and Higher Education, 10(2), 125.141.
Pintrich, P.R. & DeGroot, E.V. (1990). Motivation and self- regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational psychology, 82, 33-40.
Pintrich, P.R. & Garcia, T. (1991). Students Goal Orientation and Self-regulation in the College Classroom. In M. L. Maer, & P. R. Pintrich (Eds.), Advances in motivation and achievement: Goals and self-regulatory processes (pp. 371-42), Greenwich, CT: JAI Press.
Pintrich, P.R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation (pp. 451-02). San Diego: Academic.
Pintrich, P.R. (2003). A motivational science perspective on the role of student motivation in learning and teaching contexts. Journal of Educational Psychology, 95(4), 667-686.
Pintrich, P.R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students. Educational Psychology Review, 16, 385-407.
Pintrich, P.R. & Schunk, D.H. (2002). Motivation in education: Theory, research, and applications. NJ:Prentice-Hall, Inc.
Pintrich, P.R., Smith, D. A.F., Garcia, T. & Mckachie, W.J. (1993). Reliability and predictive validity of the motivated Strategies for learning questionnaire (M.S.L.Q). Educational and Psychological Management, 53, 801-813.
Rickwood, D., Deane, F.D., Wilsons, C.J. & Ciarrochi, J. (2005). Young people’s help-seeking for mental health problems. Australian e-Journal for the Advancement of Mental Health, 4 (3), 512-517.
VanEerde, B.J. (2003). Teaching time and organizational management Skills to first year health science students: Does training make a difference? Journal of Further and Higher Education, 28, 261-276.
Weinstein, C.E. & Palmer, D.R. (2002). User's manual for those administering the learning and study strategies inventory. H & H Publishing Company.
Yukselturk, E. & Yildirim, Z. (2008). Investigation of interaction, online support, course structure and flexibility as the contributing factors to student satisfaction in an online certificate program. Educational Technology & Society, 11(4), 51-65.