با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه تهران

2 استادیار، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد، برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین یادگیری خودراهبر براساس میزان سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشجویان گروه علوم مهندسی دوره‌های یادگیری الکترونیکی موسسۀ آموزش عالی مهرالبرز انجام ‌شده است. جامعه آماری تحقیق شامل همۀ دانشجویان، 148 نفر و حجم نمونه 108 نفر است که گزینش آنها از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه یادگیری خودراهبر و سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات است که روایی آن به وسیلۀ استادان و ضریب پایایی آن به‌وسیلۀ آلفای کرانباخ به میزان 84.38 تأیید شده است. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی T تک نمونه، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون گام‌به‌گام استفاده‌شده است. نتایج مربوط به بررسی سؤالات پژوهش نشان داد که: 1. بین تمامی مؤلفه‌ها‌ی یادگیری خودراهبر و سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات همبستگی مثبت و معناداری در سطح 05/0 وجود دارد 2. میان وضعیت یادگیری خودراهبر با ویژگی‌هایی نظیر جنسیت، سن، معدل و اشتغال دانشجویان تفاوت معناداری وجود ندارد 3. نتایج رگرسیون گام‌به‌گام بیان‌گر این است که از بین مؤلفه‌های سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات، مؤلفه ترکیب کردن، بیش‌ترین توان پیش‌بینی عوامل مؤلفۀ خودراهبری را دارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of Self-Directed Learning based on ICT Literacy rate of Students Department of Engineering Sciences E-Learning Courses about: The University of MehrAlborz

نویسندگان [English]

  • Khodayar Abili 1
  • Fatemeh Narenji Sani 2
  • Zeynab sadat Mostafavi 3

چکیده [English]

This study aims to explain the self-directed learning based on ICT literacy in science and engineering students MehrAlborz e-learning courses have been conducted. The samples include all students Department of Engineering Sciences and sampling is simple random sampling. Data collection tool is self-learning and ICT literacy, its validity by Cronbach alpha reliability coefficient by teachers and approved. For data analysis, descriptive and inferential statistics T, Pearson correlation and stepwise regression were used.Results of the survey questions showed that: 1. Students of Engineering MehrAlborz relatively favorable in terms of self-directed learning and ICT literacy levels are desirable2. between all the components of SDL and additional information technology literacy and positive and significant correlation was found at 05/0(3) between the self-directed learning by gender, age, grade point average and employment There is no significant difference in step 4. The regression results indicate that the component was predicted by self-directed factors combine component (interpretation and presentation of data, using digital tools to combine, summarize, compare, showing the differences between the various sources of information) in the information and communication technology literacy variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self- Directed Learning
  • ICT Literacy
  • E- Higher Education
آهنچیان، عصاررودی، عبدالقادر (1394). ارتباط سبک تصمیم‌گیری و یادگیری خودراهبر در دانشجویان هوشبری. مجله علوم مراقبتی نظامی، 2(1), 15-23. ‎
زمانی، بی‌بی عشرت زمانی (1390). استانداردهای سواد اطلاعاتی فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی، دوره ١٩، شماره ١ و 2.
سعد، نسیم؛ علی‌نژاد، مهرانگیز (1394). اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی، فراشناختی بر آمادگی یادگیری خودراهبر دانشجویان. مجله الکترونیکی مدیا http://mediaj.sums.ac.ir/online
عابدی، صمد؛ سعیدی‌پور، بهمن؛ فرج‌اللهی، مهران؛ صیف، محمدحسن (1394). مدل‌یابی روابط بین باورهای هوشی، روان‌شناختی و انگیزشی با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان دانشگاه پیام نور. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. سال سوم، شماره هشتم، تابستان 1394.
قاسمی، علی حسین (1392). استانداردهای سواد اطلاعاتی برای رشته‌های علوم و فنی/مهندسی.
نادی، محمدعلی (1387). هنجاریابی مقیاس خودراهبری در یادگیری گاگلیلمینو و اعتباریابی هم‌زمان آن با مقیاس خودراهبری در یادگیری فیشر و همکاران، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 18 سال پنجم.
نورانی، خدیجه؛ زندی، بهمن؛ سرمدی، محمدرضا، سراجی، فرهاد (1396). ویژگی‌های فرهنگی یادگیرنده ایرانی در نظام آموزش الکترونیکی. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. سال پنجم، شماره اول (پیاپی 17)، تابستان 1396.
 
American Library Association. Chicago: American Library Association, (1989. ) Presidential committee on information literacy: final repor.
Asfar, N. & Zainuddin, Z. (2015). Secondary Students' Perceptions of Information, Communication and Technology (ICT) Use in Promoting Self Directed Learning in Malaysia. The Online Journal Of Distance Education And E-Learning, 3(4), 78.
Azevedo, Guthrie & Seibert Seibert, D. (2004). The role of self-regulated learning in fostering students' conceptual understanding of complex systems with hypermedia. Journal of Educational Computing Research, 30(1&2), 87-111.
Beitler, M. A. and Mitlacher, L. W. (2007). Information sharing, self-directed learning and its implications for workplace learning: A Comparison of business student attitudes in Germany and the USA. Journal of Workplace Learning, Vol. 19, no. 8: 526-536.
Boyer Commission on Educating Undergraduates in the Research University. Reinventing Undergraduate Education: A Blueprint for America's Research Universities. http://notes.cc.sunysb.edu/Pres/boyer.nsf/.
Brocket RG, Hiemstra R. A conceptual framework for understanding self-irection in adult learning' in Self-Direction in dult Larning: Perspectives on Theory, Research, and practice. London and New York: Routledge. 1991. Reproduced in the informal education archives: [Cited 2011 Mar 16]. Available from: http://www.infed.org/archives/e-texts/hiemstra-self-direction.Htm.
Cazan, A. M. & Schiopca, B. A. (2014). Self-directed Learning, Personality Traits and Academic Achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences,127, 640-644.
Chu, R. J. C. and Tsai, C. C. (2009). Self-directed learning readiness, Internet self-efficacy and preferences towards constructivist Internet-based learning environments among Higher-Aged Adults. Journal of Computer Assisted Learning, Vol. 25, no. 5: 489-501.
Cooke, G. and Jennings, David and Phelan, Margaret (2014) Building Learning Supports for Part-Time and Distance Learning Students: A case study of the use of a public blog to encourage course engagement and self-directed learning. In: The 15th Educational Technology Conference of the Irish Learning Technology Association (ILTA). May 29th and 30th, UCD, Dublin, Ireland.
Crowley, M. K. (2014). Self-Directed Learning Projects of Adult Basic and Literacy Educators: A Professional Learning Model. Doctoral Dissertations, University of Connecticut Graduate School.
Dau, S. Falk, L. & Jensen, L. B. (2015). Technology enhanced self directed and self regulated learning outside the campus. Innovations in Digital Learning for Inclusion.
Dau, S. Falk, L. & Jensen, L. B. (2015). Technology enhanced self directed and self regulated learning outside the campus. Innovations in Digital Learning for Inclusion.
Document Reproduction Service. 2001; No. ED457524 [Cited 2011 Mar 16]. Available from:http://www.ericdigests.org/2002-2/problem.htm.
Dunham, S. (2015). Developing Lifelong Learning Skills through Self-Directed Learning in the Gross Anatomy Laboratory using Narrated Digital Slideshows. The FASEB Journal, 29(1 Supplement), 551-8.
Durr, R. Guglielmino, L. M. & Guglielmino, P. J. (1996). Self-directed learning readiness and occupational categories. Human Resource Development Quarterly, 7(4), 349-
Fisher M, King J, Tague G. Development of a self-directed learning readiness scale for nursing education. Nurse Education Today. 2001;21:516-525.
Gibbons M. The Self-directed learning handbook: Challenging adolescent students to excel. 1st ed. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 2002.
Guglielmino LM, Guglielmino PJ. The self Directed Learning Readiness scale [Internet]. 2005. [Retrieved 2008 April 5]. Available from: http://www. Guglielmino734. Com/prod. 01. htm
Harding, J. (2008). Information literacy and the public library. APLIS, Vol. 21, no. 4:157-167.
Hiemstra, R. (2006). Is the internet changing self-directed learning? Rural users provide some answers. International Journal of Self-directed Learning, Vol. 3, no. 2:45-60.
Horton, F. W. Jr. and Keiser, B. E. (2008). Encouraging global information literacy. Computers in Libraries, Vol. 28, no. 10: 6-11.
Hung, M. L. Chou, C. Chen, C. H. and Own, Z. Y. (2010). Learner readiness for online learning: Scale development and student perceptions. Computers & Education, Vol. 55, no. 3:1080-1090.
Jacklin, M. & Bordonaro, K. (2008). Innovations in practice: Drop-in clinics for environmental studies students. Partnership: The Canadian Journal of Library & Information Practice & Research, 3(2), Special section, 1-7.
Ladell-Thomas, J. (2012). Do-it-yourself information literacy: Self-directed learning at a distance. Journal of Library & Information Services in Distance Learning, 6(3-4), 376-386.
Lai, C. Shum, M. & Tian, Y. (2016). Enhancing learners’ self-directed use of technology for language learning: the effectiveness of an online training platform. Computer Assisted Language Learning, 29(1), 40-60.
Lai, H. J. & Wang, C. Y. (2012). Examining public librarians’ information literacy, self-directed learning readiness, and e-learning attitudes: A study from Taiwan. Malaysian Journal of Library & Information Science, 17(2), 101-115.
Lai, H. J. (2011). The Influence of Adult Learners' Self-Directed Learning Readiness and Network Literacy on Online Learning Effectiveness: A Study of Civil Servants in Taiwan. Educational Technology & Society, 14(2), 98-106.
Lee, K. Tsai, P. S. Chai, C. S. & Koh, J. H. L. (2014). Students' perceptions of self‐directed learning and collaborative learning with and without technology. Journal of Computer Assisted Learning, 30(5), 425-437.
Lema, J. D. and Agrusa, J. (2009). Relationship of WWW usage and employee learning in the casino industry. International Journal of Hospitality Management, Vol. 28, no. 1:18-25.
Long, B. & Huey B. (2009). Skills for self-directed learning [Internet]. 2009[cited 2009 Jun 23]. Available from: http://faculty-staff.ou.edu/L/Huey.B.Long-1/Articles/sd/self-directed.Html.
Lumsden L. (2011). Student motivation: cultivating a love of learning. Eugene, OR: ERIC clearinghouse on Educational Management. ERIC document reproduction service 1999 NO. ED 443135. [Cited 2011 Mar 16]. Available from:ttp://www.eric.ed.gov/PDFS/ED443135.Pdf.
Merriam, S. B.; Cafferella, R. C. & Baumgartner, L. M. (2007). Learning in adulthood. 3rd ed. San Francisco: Jossey-Bass.
Miller, CA.; Fitch, T. & Marshall, JL. (2011). Locus of control and at-risk youth: A comparison of regular education high school students and students in alternative schools. 2003; 123(3): 548-552. Retrieved June 15, 2006 from Expanded Academic ASAP database. [Cited 2011 Mar 16]. Available from: http://www. questia. com/googleScholar. qst?docId=5001932229.
Monroe, K. S. (2016). The relationship between assessment methods and self-directed learning readiness in medical education. Int J Med Educ, 7, 75-80.
National Research Council. Commission on Physical Sciences, Mathematics, and Applications. Committee on Information Technology Literacy, Computer Science and Telecommunications Board. Being Fluent with Information Technology. Publication. (Washington, D. C.: National Academy Press,1999) http://www.nap.edu/catalog/6482.html.
Ngeow, K. & Kong Y. Learning to learn: Preparing teachers and students for problem-based learning. [ERIC digest]. Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse on Reading, English, and Communication. ERIC.
Puzziferro, M. (2008). Self-Regulated learning as predictors of final grade and satisfaction in college-Level online courses The amer. Journal of Distance education, 22 (2), 72–89.
Rager, K. B. (2003). Assessing the quality of Internet resources: Challenges and useful tools. Adult Learning, 14(4), 17-19.
Shinyi Lin Richard C. Overbaugh (2013), Autonomy of participation and ICT literacy in a self-directed learning environment (SDLE), Qual Quant (2013) 47:97–109.
Shokar GS, Shokar NK, Romero CM, Bulik RJ. Self-directed learning: looking at outcomes with medical students. Medical student Education. Journal abbreviation. 2002; 34(3):197-200.
Smith MK. Self-Direction. Retrieved from The Encyclopedia of Informal Education 1996. [Cited 2011Mar 16]. Available from: http://www. infed. org/biblio/b-selfdr. htm.
Tan, S. C. Divaharan, S. Tan, L. & Cheah, H. M. (2011). Self-directed learning with ICT: Theory, practice and assessment. Singapore: Ministry of Education. Retrieved from http://www.ictconnection.edumall.sg/ictconnection/slot/u200/mp3/monographs/selfdirected%20learning%20with%20ict. Pdf.
Thompson, L. F.; Meriac, J. P. & Cope, J. G. (2002). Motivating online performance. Social Science Computer Review, 20(2), 149-160.
Tiffani, R. (2012). The Relationship between Self Directed Learning and Information Literacy among Adult Learners in Higher Education.
Wichadee, S. (2011). Developing the self-directed learning instructional model to enhance English reading ability and self-directed learning of undergraduate students. Journal of College Teaching & Learning (TLC), 8(12), 43-52.
Wu. C. M. (2014). Research on Application of Information Technology in Promoting Learners’ Translation Competence and Self-Directed Learning, Advanced Materials Research, Vol. 1046, pp. 526-529.
Yamagata-Lynch, L. C. Do, J. Skutnik, A. L. Thompson, D. J. Stephens, A. F. & Tays, C. A. (2015). Design lessons about participatory self-directed online learning in a graduate-level instructional technology course. Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, 30(2), 178-189.