با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار، گروه زبان‌شناسی، دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه کنش زبانی دانش‌آموزان پسر استعدادهای درخشان با دانش‌آموزان عادی است. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان پسر تیزهوش و عادی در مقطع دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 96-1395 بودند. این دانش‌آموزان از طریق روش نمونه‌گیری ساده از میان دانش‌آموزان دبیرستان آیت‌الله سعیدی و دبیرستان شهید مطهری منطقه شش تهران و دانش‌آموزان مدارس استعداد درخشان علامه حلی مناطق 5 و 7 انتخاب شدند. با استفاده از آزمون هوشی کتل فرم الف، دانش‌آموزان در دو گروه تیزهوش و عادی جای داده شدند. حجم نمونه در هر گروه 60 نفر و مجموع کل نمونه‌ها 120 دانش‌آموز بود. برای بررسی کنش زبانی نمونه‌ها، مشخصه‌های زبانی از جمله نحو، صرف و واژگان به کمک آزمون محقق‌ ساخته مرتبط با زبان فارسی ارزیابی شد. داده‌های به‌دست آمده در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. در سطح توصیفی از آزمون همبستگی به کمک استفاده از شاخص‌های آمار نظیر میانگین، انحراف معیار و واریانس به منظور بررسی رابطه هریک از مهارت‌های نحو، صرف و واژگان به‌طور جداگانه در نمونه‌های هر گروه استفاده ‌شد همچنین جهت مقایسه میانگین دو گروه از آزمون تی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که میان کنش‌زبانی دانش‌آموزان پسر استعدادهای درخشان با دانش‌آموزان عادی تفاوت معناداری وجود دارد که در خرده‌آزمون نحو (001/0p=)، صرف (001/0p=) و واژگان (001/0p=) این تفاوت‌ها دیده شده ‌است (فرض 05/0p 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Contrastive Analysis of Language Performance between Intellectual Male Students and Normal Students in Secondary School

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Rostami Abosaiedi 1
  • Ali Karimi Firozjaei 2
  • Roksana Rezaeie Shad 3

چکیده [English]

The aim of this study is to compare the language performance of Intellectual Male Students in contrast with normal ones. The statistical population of this study consists of intellectual Male and usual students of Tehran second course of high school in year 1395-96. These students were selected among Ayatllah Saeedi and Shaid Motahari high school in region 6 and also intellectual students of Allame Heli in region 6&7 by simple sampling. Students were classified to two usual and talented group by Cattle Test, form A. Each sample size was 60 students and total samples were 120 students. In order to check the samples language performance, some linguistic characteristics like syntax, morphology and lexicon were evaluated by researcher made test related to Persian Language. Collected data were analyzed in both descriptive and inferential static level. In descriptive level, correlation test with aid of statistical indicators like mean, standard deviation and variance were used to study the relations of each skill like syntax, morphology and lexicon separately in samples of each group. Also, T test were applied to compare the mean of two groups. Results show that there is significance difference between language performance of intellectual male and usual students and the difference in syntax subtest is (p=0.001), in morphology (p=0.001) and in lexicon (p=0.001), (p˂0.05). Syntax, morphology and lexicon skills of intellectual students are superior to usual ones and their language performance is in higher level therefore.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Normal Student
  • Intellectual Students
  • Language Per-formance
  • Intelligence
آتکینسون، ریتا (1368). درآمدی به روان‌شناسی، جلد اول. مترجم: مرندی، حسن. تهران: نشر دانشگاهی.
آرامی منصور (1376). بررسی و مقایسۀ عناصر واژگانی دانش‌آموزان کلاس اول راهنمایی مدارس تیزهوشان و عادی شهر بندرعباس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده). تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
اسمیت نیل و ویلسون دیردری (1374). زبان‌شناسی نوین (نتایج انقلاب چامسکی)، جمعی از مترجمان، تهران: انتشارات آگاه.
پارسا، محمد (1383) روان‌شناسی تربیتی، تهران: نشر سخن
پولاچک، الکساندر (1378) روان‌شناسی خواندن. مترجم: کیوانی، مجدالدین. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
پیرتو، جین (1385). رشد و آموزش کودکان و بزرگسالان با استعداد، ترجمة فاطمه گلشنی و نیره دلالی تهران: نشر روان.
پیروز، ملیحه و شعله امیری و محمد باقر کجباف (1387). بررسی رابطه مولفه‌های زبان‌شناختی با هوش و سن. پژوهشنامه مطالعات روا‌ن‌شناسی تربیتی. 1-22.
پیروز، ملیحه (1393) مقایسۀ همبستگی بین زبان بیانی و دریافتی در دانش‌آموزان دختر تیزهوش و عادی مقطع ابتدایی شهر اصفهان. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، سال 16، شمارۀ 3.
جوکار، بهرام (1372). هنجاریابی مقیاس 2 آزمون هوشی نابسته به فرهنگ کاتل برای کودکان مدارس ابتدایی شهر شیراز: پایان‌نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده)، شیراز: دانشگاه شیراز.
گنجی، حمزه (1386). روان‌شناسی عمومی. تهران: نشر ساوالان
لاند، نیک (1388). زبان و تفکر، مترجم: باقرپسندی، مهدی تهران: پیام نور.
 
 
Berry, M. F. (2007). The Influence of Specific Aspects of Preschool Children`s Language on Growth in Reading Comprehension across Elementary School. Unpublished Doctoral Dissertation. Houston: University of Houston.
Binet, A. & Simon, T. )1916). The Development of Intelligence in Children. Baltimore: Williams & wilkins.
Chomsky, Noam (2010). Human Intelligence and the Environment. Caolina: University of North Carolina
Coleman, L. J. & Cross, T. L. (2005). Being gifted in school: An introduction to development, guidance, and teaching (2nd ed.). Waco, TX: Prufrock Press, Inc.
Hoh, P. (2005). The Linguistic Advantage of the Intellectually Gifted Child: an Empirical Study Spontaneous Speech. Journal of Roeper Review.
Kurup, A. (2013). An Introductory Reading on Giftedness in Children. National Institute of Advanced Studies: Bangalore, India.
Mayer, John D; Perkins, Donna M; Caruso, David R; Salovey, Peter. (2000). Emotional intelligence and giftedness. Roper review. Vol:23. 131-137.
Newcomer PL. & Hammill, D.D. (1977). TOLD-P: 3: test of language development primary. 3rd ed. Austin: Tex: Pro-Ed
Pufal-Struzik, I. (1999). Self-actualization and other personality dimensions as predictors of mental health of intellectually gifted students. Roeper Review, 22(1), 44-47
Silverman, L.K.; Gilman, B.; Falk, R. F. (2004). Who are the gifted using the new WISC-IV? Colorado: gifted development Centre.
Silverman, L.V. (2003). Characteristics of giftedness scale: research and review of the literature. Gifted Child Quarterly.
Vermillion, L. (1990). Language Abilities of Gifted Elementary Students as Measured by the CELF-R and correlated to SAGES Scores. Houston: University of Texas.