با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 روان‌شناسی تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشیار، روان‌شناسی تربیتی، خرم آباد، کمالوند، دانشگاه لرستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

3 استادیار روان‌شناسی عمومی، خرم آباد، کمالوند، دانشگاه لرستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل علّی تقلب تحصیلی بر اساس عوامل فردی و بافتی با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهر خرم‌آباد به تعداد 9981 نفر بود که از طریق قاعده سرانگشتی کلاین حجم نمونه 240 نفر تعیین و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از پرسشنامههای درگیری تحصیلی زرنگ (1391)؛ اخلاق تحصیلی حسینی‌نژاد و همکاران (1394)؛ رفتار مدنی- تحصیلی گل‌پرور (1387)؛ عمل به باورهای دینی گلزاری (1380)؛ نگرش مذهبی گلریز و براهنی (1383)؛ ادراکات کیفیت کلاسی جنتری، گابل و ریزا (۲٠٠۲)؛عدالت آموزشی گل‌پرور (1387)؛ جو عاطفی خانواده هیل برن (1964)؛ انعطاف‌پذیری خانواده شاکری (1382)؛ انسجام خانواده سامانی (1381)؛ خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینکز (1999) و تقلب تحصیلی علیوردی نیا، جانعلی زاده و عمرانی (1394) استفاده شد. ماتریس همبستگی، مدل معادلات ساختاری و شاخص‌های نکویی برازش با نرم افزار Lisrel 8.5 جهت تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان داد که عوامل فردی بر خودکارآمدی و تقلب تحصیلی اثر مستقیم و با میانجیگری خودکارامدی اثر غیرمستقیم بر تقلب دارد اما عوامل بافتی بر خودکارآمدی و تقلب تحصیلی اثر مستقیم ندارد ولی با میانجی‌گری خودکارآمدی اثر غیرمستقیم بر تقلب تحصیلی دارد. همچنین خودکارآمدی تحصیلی اثر مستقیم بر تقلب تحصیلی ندارد. نتایج پژوهش از اثر مستقیم عوامل فردی بر خودکارآمدی و تقلب تحصیلی و نقش میانجی گری خودکارآمدی در رابطه ساختاری بین عوامل فردی و بافتی با تقلب تحصیلی دانش‌آموزان حمایت می‌ می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The causal model academic cheating based on individual and contextual factors with the mediating role academic Self-Efficacy

نویسندگان [English]

  • Saeideh Sabzian 1
  • Ezzatollah Ghadampour 2
  • Fazlollah Mirderikvand 3

چکیده [English]

This study aimed to provide the causal model of academic cheating based on individual and contextual factors with the mediating role academic self-efficacy. Methods: This study was descriptive and correlational. Statistical population includes all upper secondary girl students in khorramabad citythat 9981 was of through the rules of thumb kline the sample size of 240 person determination and through stratified random sampling method were selected. To collect the required data from questionnaires academic engagement zerang (1391), academic ethics hosseini nezad & et al (1394), educational citizenship behaviours golparvar (1387), religious beliefs performance golzarei (1380), religious attitude golreiz & berahani (1383), perceptions of classroom quality Gentry, Gable and Rizza (2002), educational justice golparvar (1387), family emotional climate questionnaire of Hill Berne (1964), family adaptability shakeri (1382), family adaptability cohesion samani (1381), Morgan and Jinks academic self-efficacy (1999) and academic cheating aliverdini, janalizade & amrani (1394) was used. The correlation matrix, structural equation modeling and goodness of fit index with use of software lisrel 8.5 was used for data analysis. Results: The results of path analysis showed that individual factors on academic self-efficacy and academic cheating direct impact and with self-efficacy mediation indirect impact but contextual factors on academic self-efficacy and academic cheating has no direct effect but mediated by self-efficacy indirect effect it had. Also academic self-efficacy has no direct effect on academic cheating. Conclusion: The results of the direct effect individual factors on academic self-efficacy and academic cheating and the mediating role of self-efficacy in structural relationship between individual factors and contextual factors with students' academic cheating provides support.

کلیدواژه‌ها [English]

  • individual factors
  • contextual factors
  • Academic self-efficacy
  • academic cheating
  • students
اکبریان، فرامرز (1395). رابطه بین نگرش مذهبی با شادکامی و خودکارآمدی دانش‌آموزان دورۀ دوم متوسطه. فصلنامه روان‌شناسی مدرسه، 5 (2)، 19- 7.
اورک، جهانبخش؛ زندی دره غریبی، تاج محمد (1393). پژوهشی با هدف، رابطه ساده و چندگانه بین پیشایندهای تقلب «نگرش مذهبی، هوش، وضعیت اجتماعی- اقتصادی- جامعه‌پذیری و عزت نفس» با نگرش نسی به تقلب در امتحان دانش‌آموزان پسر و دختر دورۀ متوسط استان خوزستان. اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روان‌شناسی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی - انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، 27 اسفند.
برزگربفرویی، کاظم (1393). ارتباط عوامل فردی و موقعیتی با تقلب دانش‌آموزان پایۀ پنجم ابتدایی. فصلنامه روان‌شناسی مدرسه، 3 (3)، 20-6.
ثمره سولماز، خضری مقدم نوشیروان (1394). رابطه بین اهداف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی؛ نقش میانجی درگیری تحصیلی. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ۸ (۶) 20- 13.
جعفری، عیسی؛ حاجلو، نادر؛ محمدزاده، علی (1393). رابطه عمل به باورهای دینی و بهزیستی معنوی با سلامت عمومی و شیوه‌های مقابله در سربازان وظیفه. مجله طب نظامی، 16 (4)، 196-191.
حسینی‌نژاد، سیدمحسن؛ ثناگو، اکرم؛ کلانتری، سهیلا؛ جویباری، لیلا؛ سعیدی، سمیرا (1394). اخلاق تحصیلی در محیط آموزشی: دیدگاه و تجربیات دانشجویان پزشکی. مجلۀ توسعه آموزش در علوم پزشکی، 9 (22)، 43- 34.
خامسان، احمد؛ امیری، محمدرضا (1390). بررسی تقلب تحصیلی در میان دانشجویان دختر و پسر. اخلاق در علوم و فناوری، 6 (1)، 61- 53.
خدایار فرد، محمد (1385). آماده‌سازی و هنجاریابی مقیاس سنجش دینداری در جامعه دانشجویان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
خیرآبادی، معصومه (1390). مدرسه زندگی: راه میان‌بر اما.... مقاله رشد، آموزش راهنمایی تحصیلی. 16 (8): 16-17.
رازمند، نسیم؛ خلخالی، ولی (1394). بررسی ارتباط بین درگیری تحصیلی با خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی. دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان‌شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دست‌یابی به توسعه پایدار، 15 خرداد.
رمضانی، زهرا (1389). الگوی پیش‌بینی تقلب تحصیلی: نقش اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و ابعاد درگیری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان اسفراین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه بیرجند.
زرنگ، رمضانعلی (1391). رابطه سبک‌های یادگیری و درگیری تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.
سازکار، سپیده (1394). بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز. همایش بین‌المللی روان‌شناسی و فرهنگ زندگی، استانبول، موسسه سفیران فرهنگی مبین، 5 شهریور.
سامانی، سیامک (1381). مدل علی برای همبستگی خانوادگی- استقلال عاطفی و سازگاری. رساله دکترای روان‌شناسی تربیتی. دانشگاه شیراز.
سامانی، سیامک؛ بهمنش، زهرا (1389). مقایسه فرایندها و کنش‌های خانواده در نوجوانان عادی و بزهکار. فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، 3 (4)، 66-45.
سلیمی، جمال؛ یوسفی، ناصر؛ سعیدزاده، حمزه (1394). رابطه بین جو عاطفی خانواده و علایق حرفه‌گرایی دانش‌آموزان: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی. مجله روان‌شناسی مدرسه، 4 (3)، 66-47.
سواری، کریم؛ برنا، محمدرضا (1394). بررسی رابطه علّی نگرش‌های مذهبی و اهداف تبحری، اهداف عملکردی با گرایش به تقلب در امتحان از طریق میانجی‌گری عملکرد تحصیلی. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در روان‌شناسی تربیتی، 2 (2)، 38-29.
شاکری، شراره (1382). بررسی تأثیر میزان انعطاف‌پذیری خانواده بر بهداشت روانی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.
صادقی، محمدرضا؛ باقرزاده لداری، رحیم؛ حق‌شناس، محمدرضا (1389). وضعیت نگرش مذهبی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 20 (75)، 75- 71.
عباسی، معصومه؛ خادمی، ملوک؛ نقش، زهرا (1394). بررسی رابطۀ نگرش مذهبی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان به واسطۀ نقش خودکارآمدی. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 5 (4)، 563- 559.
علی مهدی، منصور (1391). بررسی رابطه هوش معنوی با خودکارآمدی عمومی در دانش‌آموزان. قم، همایش ملی روان‌شناسی مشاوره و دین، 29 آذر.
علیزاده ثانی، محسن؛ سهیل، نجات؛ شاهی، محبوبه؛ عرب، محبوبه (1395). تأثیر هوش معنوی بر کاهش تقلب: نقش تعدیل‌گر توجیه تقلب. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 6 (19)، 293- 308.
علیوردی‌نیا، اکبر؛ شارع‌پور، محمود؛ ورمزیار، مهدری (1387). سرمایه اجتماعی خانواده و بزهکاری. مجله پژوهش زنان، 6 (2)، 132- 107.
علیوردی‌نیا؛ اکبر؛ جانعلیزاده، حیدر؛ عمرانی دهکهان، سجاد (1394). بررسی نقش یادگیری اجتماعی در تقلب دانشگاهی. مسائل اجتماعی ایران، 6 (2)، 103- 71.
غلامعلی لواسانی، مسعود؛ اژه‌ای، جواد؛ افشاری، محسن (1387). بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی. فصلنامه روان‌شناسی، 13 (3)، 305- 289.
کرسو، آدیلا پاسالیک (2007). زندگی خانوادگی و نتایح تحصیلی. ترجمه صالحی، صادق (1389). ماهنامه گزیده آموزش بزرگسالان. سال چهارم. شماره 3.
کریم‌زاده، منصوره؛ محسنی، نیکچهره (1385). بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر سال دوم دبیرستان شهر تهران (گرایش‌های علوم ریاضی و علوم انسانی). مجله مطالعات زنان، 4 (2) 45- 29.
گل‌پرور، محسن (1389). بررسی نقش اخلاق تحصیلی، عدالت و بی‌عدالتی آموزشی در رفتارهای مدنی- تحصیلی دانشجویان. فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 5 (4)، 42- 25.
گل‌پرور، محسن (1389). رابطه اخلاق و عدالت آموزشی با پرهیز از فریبکاری علمی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 5 (1 و 2)، 66- 57.
گل‌پرور، محسن؛ جوادیان، زهرا؛ مصاحبی، محمدرضا (1390). الگوهای ساختاری رابطه عدالت آموزشی با رضایت از تحصیل، نتایج، رفتارهای مدنی- تحصیلی و فریب‌کاری تحصیلی. فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 7 (1)، 96- 85.
گل پرور، محسن؛ سروره، خاکسار (1387). عوامل اخلاقی و ارزشی مرتبط با عملکرد تحصیلی دانشجویان. پژوهشنامه مطالعات روان‌شناسی تربیتی، 5 (8)، 90- 72.
گل‌پرور، محسن؛ نادی محمدعلی (1390). وفاداری سازمانی میانجی رابطه اخلاق کاری اسلامی با رفتارهای انحرافی در محیط کار. نشریه اخلاق در علوم و فناوری، 6 (1)، 52- 43.
گلچین، مجتبی؛ احمدرضا، سنجری (1391). بررسی رابطۀ بین هوش معنوی و خودکارآمدی کارکنان. مطالعات رفتار سازمانی، 1 (3)، 20- 3.
گلزاری، محمد (1379). ساخت مقیاس سنجش ویژگی‌های افراد دینی و رابطه این خصوصیات با بهداشت روانی آنها. رساله دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
گلزاری، محمود (1380). مقیاس عمل به باورهای دینی (معبد). اولین همایش بین‌المللی نقش دین در بهداشت روان. تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، 27 آذر.
لطفی‌زاده، اطهرف میثم (1386). مقایسۀ سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز.
مرادی، ولی‌اله؛ سعیدی جم، مسعود (1380). بررسی علل گرایش دانشجویان به تقلب در امتحانات دانشجویان علوم پزشکی همدان. طب و تزکیه، 1 (4)، 19-16.
موسوی شوشتری، مژگان؛ حقیقی، جمال؛ شکرکن، حسین (1381). بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با سازگاری دانش‌آموزان دختر پایه سوم مدارس راهنمایی اهواز. فصلنامه علوم تربیتی و روان‌شناسی. 3 (9)، 79-108.
مهجوبی قراماخر، محمود؛ خضری مقدم، نوشیروان؛ فضیلت‌پور، مسعود (1394). رابطه هویت اخلاقی فردی با عدم صداقت تحصیلی. اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران، تهران، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، 13 شهریور.
ناهیدی، مریم (1390). بررسی رابطۀ جو عاطفی خانواده با شکل‌گیری ویژگی‌های شخصیتی سخت‌رویی و خودشکوفایی نوجوانان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
نجاتی، محمدعثمان (1388). قران و روان‌شناسی. ترجمه عباس عرب. مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
نیک‌پور، هادی (1382). تعیین نگرش دانشجویان سال آخر پزشکی نسبت به انواع تقلب در مراحل تدوین پایان‌نامه و سنجش فراوانی آن به روش غیر مستقیم. رسال دکتری پزشکی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
والش، فروما (1391). تقویت تاب‌آوری خانواده (گذر از سختی‌ها زندگی). ترجمۀ محسن دهقانی، محبوبه خواجه رسولی، سمیه محمد و مریم عباسی، چاپ اول، تهران: دانژه.
 
 
Adegbola, M. A. (2007). The relationship among spirituality, self-efficacy, and quality of life in adults with sickle cell disease: The university of Texas at Arlington.
Alleyne, P. & Phillips, K. (2011). Exploring academic dishonesty among university students in Barbados: an extension to the theory of planned behaviour. Journal of Academic Ethics, 9(4), 323.
Anderman, E. M., Cupp, P. K., & Lane, D. (2009). Impulsivity and academic cheating. The Journal of Experimental Education, 78(1), 135-150.
Andermen, E.M. and C. Midgley, C. (1997), Changes in achievement goal orientations and perceived classroom goal structures across the transition to middle level schools. Contemporary Educational Psychology, 22, 269–298.
Appleton, J. J., Christenson, S. L., Kim, D., & Reschly, A. L. (2006). Measuring cognitive and psychological engagement: Validation of the Student Engagement Instrument. Journal of school psychology, 44(5), 427-445.
Baldwin, D., Daugherty, S., Rowley, B., & Schwartz, M. (1996). Cheating in medical school: A survey of second-year students at 31 schools. Academic Medicine, 71(3), 267-273.
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological review, 84(2), 191.
Batool, S., Abbas, A., & Naeemi, Z. (2001). Cheating behavior among undergraduate students. International Journal of Business and Social Science, 2(3), 246-254.
Bègue, L. (2002). Beliefs in justice and faith in people: Just world, religiosity and interpersonal trust. Personality and individual Differences, 32(3), 375-382.
 Bieschke, K. J. (2006). Research self-efficacy beliefs and research outcome expectations: Implications for developing scientifically minded psychologists. Journal of Career Assessment, 14(1), 77-91.
Bintimaat, S., and Zakaria, E. (2010). The learning environment, teacher's factor and students attitude towards mathematics amongst engineering technology students. International Journal of Academic Research, 2 (2): 16-20.
Bird, G. W., & Harris, R. L. (1990). A comparison of role strain and coping strategies by gender and family structure among early adolescents. The Journal of Early Adolescence, 10(2), 141-158.
Blader, S. L. (2007). What determines people’s fairness judgments? Identification and outcomes influence procedural justice evaluations under uncertainty. Journal of Experimental Social Psychology, 43(6), 986-994.
Bloodgood, J. M. Turnley, W. H. & Mudrack, P. E. (2010). Ethics instruction and the perceived acceptability of cheating. Journal of Business Ethics, 95(1), 23-37.
Bong, M. (2008). Effects of parent-child relationships and classroom goal structures on motivation, help-seeking avoidance, and cheating. The Journal of Experimental Education, 76(2), 191-217.
Borkowski, S. C., & Ugras, Y. J. (1998). Business students and ethics: A meta-analysis. Journal of Business Ethics, 17(11), 1117-1127.
Brimble M, Stevenson P (2005). Perceptions of the prevalence and seriousness of academic dishonesty in Australian Universities. The Australian Educational Researcher 32(3), 19-44.
Bruggeman, E. L., & Hart, K. J. (1996). Cheating, lying, and moral reasoning by religious and secular high school students. The Journal of Educational Research, 89(6), 340-344.
Casuso-Holgado, M. J., Cuesta-Vargas, A. I., Moreno-Morales, N., Labajos-Manzanares, M. T., Barón-López, F. J., & Vega-Cuesta, M. (2013). The association between academic engagement and achievement in health sciences students. BMC medical education, 13(1), 33.
Chudzicka-Czupała, A. (2014). Psychological and moral determinants in accepting cheating and plagiarism among university students in Poland. Polish Journal of Applied Psychology, 12(1), 75-98.
Chudzicka-Czupała, A. Lupina-Wegener, A. Borter, S. & Hapon, N. (2013). Students’ attitude toward cheating in Switzerland, Ukraine and Poland. The New Educational Review, 32(2), 66-76.
Dalal, R. S. (2005). A meta-analysis of the relationship between organizational citizenship behavior and counterproductive work behavior. Journal of Applied Psychology, 90(6), 1241-1255.
Davis, S. F., Grover, C. A., Becker, A. H., & McGregor, L. N. (1992). Academic dishonesty: Prevalence, determinants, techniques, and punishments. Teaching of Psychology, 19(1), 16-20.
Dawid, G., Malherb, E., Henry,R., Steel & Wilhelmina,H.(2003). The contpibution of self-efficacy and outcome expectation in the prediction of exercise adherence. Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 25(1), 71-82
Eccles, J. S. & Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values, and goals. Annual review of psychology, 53(1), 109-132.
Ellsworth, A., & Lagacé-Séguin, D. G. (2009). In Retrospect: Is Youth Grade Retention Associated with Self-Esteem and Self-Efficacy in Early Adulthood? International Journal of Adolescence and Youth, 15(1-2), 21-38.
Finn, J. D. (1993). School Engagement & Students at Risk.
Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of educational research, 74(1), 59-109
Furrer, C., & Skinner, E. (2003). Sense of relatedness as a factor in children's academic engagement and performance. Journal of Educational Psychology, 95(1), 148.
Gentry, M., Gable, R. K., & Rizza, M. G. (2002). Students' perceptions of classroom activities: Are there grade-level and gender differences? Journal of Educational Psychology, 94(3), 539.
Greenhalgh, P. (2009). Emotional growth and learning. New York Routiedge.
Gutierrez. M., Ruiz, L., Lopez, E. (2010). Perceptions of motivational climate and teachers' strategies to sustain discipline as predictors of intrinsic motivation in physical education. The Spanish Journal of Psychology, 13 (2): 597-608.
Guttman, J. (1984). Cognitive morality and cheating behavior in religious and secular school children. Journal of Educational Research, 77, 249 –254.
Harding, T., Mayhew, M., Finelli, C., & Carpenter, D. (2007). The theory of planned behavior as a model of academic dishonesty in humanities and engineering undergraduates. Ethics and Behavior, 17(3), 255-279.
Harding, T.; C. Finelli, D. Carpenter & M. Mayhew (2006).Examining the Underlying Motivations of Engineering Undergraduates to Behave Unethically.
Jimerson, S. R., Campos, E., & Greif, J. L. (2003). Toward an understanding of definitions and measures of school engagement and related terms. The California School Psychologist, 8(1), 7-27.
Khodaie, E., Moghadamzadeh, A., & Salehi, K. (2011). Factors affecting the probability of academic cheating school students in Tehran. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 1587-1595.
Kurdek, L. A., & Fine, M. A. (1994). Family acceptance and family control as predictors of adjustment in young adolescents: Linear, curvilinear, or interactive effects? Child development, 65(4), 1137-1146.
Larkin, S. (2009). Metacognition in young children: Routledge.
Luster, T., & McAdoo, H. P. (1994). Factors related to the achievement and adjustment of young African American children. Child development, 65(4), 1080-1094.
Luthy, M. R. Padgett, B. L. & Toner, J. F. (2009). In the beginning: ethical perspectives of business and non-business college freshmen. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 12(2), 85-101.
Marks, H. M. (2000). Student engagement in instructional activity: Patterns in the elementary, middle, and high school years. American educational research journal, 37(1), 153-184.
Marsden, H., Carroll, M. & Neill, J. T. (2005). Who cheats at university? A self-report study of dishonest academic behaviors in a sample of Australian university students. Australian Journal of Psychology, 57(1), 1-10.
Martin, A. J. & Dowson, M. (2009). Interpersonal relationships, motivation, engagement, and achievement: Yields for theory, current issues, and educational practice. Review of educational research, 79(1), 327-365.
McCabe, D. L., Treviño, L. K., & Butterfield, K. D. (2001). Cheating in academic institutions: A decade of research. Ethics & Behavior, 11(3), 219-232.
Midgley, C., Kaplan, A., Middleton, M., Maehr, M. L., Urdan, T., Anderman, L. H.,. .. Roeser, R. (1998). The development and validation of scales assessing students' achievement goal orientations. Contemporary educational psychology, 23(2), 113-131.
Midgley, C., Maehr, M., Hicks, L., Roeser, R., Urdan, T., Anderman, E., & Kaplan, A. (1996). Patterns of Adaptive Learning Survey (PALS) University of Michigan. Ann Arbor.
Miller, A., Shoptaugh, C., & Wooldridge, J. (2011). Reasons not to cheat, academic-integrity responsibility, and frequency of cheating. The Journal of Experimental Education, 79(2), 169-184.
Miller, J. M., Schreck, C. J. & Tewksbury, R. (2011). Criminological theory: A brief introduction: Pearson Higher Ed.
Molnar, K. K., & Kletke, M. G. (2012). Does the type of cheating influence undergraduate students’ perceptions of cheating? Journal of Academic Ethics, 10(3), 201-212.
Murdock, T. B., & Anderman, E. M. (2006). Motivational perspectives on student cheating: Toward an integrated model of academic dishonesty. Educational Psychologist, 41(3), 129-145.
Murdock, T. B., Beauchamp, A. S., & Hinton, A. M. (2008). Predictors of cheating and cheating attributions: Does classroom context influence cheating and blame for cheating? European Journal of Psychology of Education, 23(4), 477-492.
Murdock, T. B., Hale, N. M. & Weber, M. J. (2001). Predictors of cheating among early adolescents: Academic and social motivations. Contemporary Educational Psychology, 26(1), 96-115.
Niehoff, B. P., & Moorman, R. H. (1993). Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior. Academy of management journal, 36(3), 527-556.
Nora, W. L. Y. & Zhang, C. (2010). Motives of cheating among secondary students: the role of self-efficacy and peer influence. Asian Pacific Educational Review, 11(4), 573- 584.
Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome: Lexington Books/DC Heath and Com.
Ransdell, S. (2001). Predicting college success: The importance of ability and non-cognitive variables. International Journal of Educational Research, 35(4), 357-364.
Reeve, J., Jang, H., Carrell, D., Jeon, S., & Barch, J. (2004). Enhancing students' engagement by increasing teachers' autonomy support. Motivation and emotion, 28(2), 147-169
 Rettinger, D & Jordan, A. (2005). The Relations Among Religion, Motivation, and College Cheating: A Natural Experiment. Journal of Ethics & Behavior, 15(2), 107 –129.
Rettinger, D. A. & Kramer, Y. (2009). Situational and personal causes of student cheating. Research in Higher Education, 50(3), 293-313.
Run-Xian, Z. & Xiao-Pin, Z. (2007). On the cause of university students cheating phenomenon from the perspective of Albert Banduras reciprocal determinism. US-China Education Review, 4(5) pp. 7-11.
Samani, S. (2004). Developing a family cohesion scale for Iranian adolescents. Paper presented at the INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY.
Schmelkin, L. P., Gilbert, K., Pincus, H.S., & Silva, R. (2008). A multidimensional scaling of college students perceptions of academic dishonesty. The Journal of Higher Education, 79(5), 587-607.
Sirin, S. R., & Rogers-Sirin, L. (2005). Components of school engagement among African American adolescents. Applied Developmental Science, 9(1), 5-13.
Skarlicki DP, Folger R (1997). Retaliation in the workplace: The roles of distributive, procedural, and interactional justice. Journal of Applied Psychology, 82(3), 434-443.
Smith, K. J., Davy, J. A., Rosenberg, D. L., & Haight, G. T. (2003). A structural modeling investigation of the influence of demographic and attitudinal factors and in-class deterrents on cheating behavior among accounting majors. Journal of Accounting Education, 20(1), 45-65.
Smith, S. (2005). Explaining the interaction of emotional intelligence and spirituality, traumatology. Journal of social science, 10(4), 231-243.
Smith, T. R. Kudlac, C. & Fera, A. G. (2013). Deviant reactions to the college pressure cooker: A test of general strain theory on undergraduate students in the united states. International Journal of Criminal Justice Sciences, 8(2), 88-104.
Sonnette, M.B Davies, P. T., Sturge-Apple, M. L. & Cummings, E. M. (2009). Children’s representations of family relationships, peer information processing, and school adjustment. Developmental Psychology, 45(6), 1740.
Sutton, E. M. & Huba, M. E. (1995). Undergraduate student perceptions of academic dishonesty as a function of ethnicity and religious participation. NASPA journal, 33(1), 19-34.
Tas, Y. & Tekkaya, C. (2010). Personal and contextual factors associated with students’ cheating in science. The Journal of Experimental Education, 78(4), 440-463.
Turner, J. H. (2007). Justice and emotions. Social Justice Research, 20(3), 288-311.
Ugwu, F. O., Onyishi, I. E., & Tyoyima, W. A. (2013). Exploring the relationships between academic burnout, self-efficacy and academic engagement among Nigerian college students. Paper presented at the The African Symposium;13(2):37-46.
Verma, M. H. (2005). Learner’s attitude and its impact on language learning. Retrieved on March, 10, 2015.
Williams. K.M., Nathanson. C. & Paulhus. D. L. (2010). Identify and profiling scholastic cheaters: Their personality, cognitive ability and motivation. Journal of Experimental Psychology. 16(3) 293-307.