با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد، روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی مداخله مثبت‌اندیشی بر سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور انجام شد. جامعه آماری کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نطنز درسال تحصیلی 1395-1394 بودند. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. از میان دانشجویان 30 نفر که کمترین نمره را در آزمون سرزندگی تحصیلی کسب کرده و تمایل به همکاری داشتند، انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مساوی آزمایش و کنترل تقسیم شدند. آموزش مثبت‌اندیشی طی هشت جلسه 60 دقیقه‌ای و به صورت گروهی برای گروه آزمایش برگزار شد. ابزار پژوهش پرسش‌نامه سرزندگی تحصیلی چاری و دهقانی زاده (1391) بود که در مورد هر دو گروه به صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شد. داده‌ها با استفاده از آزمون کوواریانس چند متغیره تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مداخله مثبت‌اندیشی بر سرزندگی تحصیلی دانشجویان به طور معناداری موثر است (P <0/05)؛ بنابراین نتیجه می‌گیریم که می‌توان از مداخله مثبت‌اندیشی برای افزایش و بهبود سرزندگی تحصیلی دانشجویان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of the Positive Thinking Intervention on Academic Buoyan-cy of PNU Students

نویسندگان [English]

  • Nila Elmimanesh 1
  • maryam fazelipour 2

1 Assistant Professor, Psychology, Payame Noor Uni-versity

2 M.A, Educational Psychology, Payame Noor Univer-sity

چکیده [English]

This study aimed to investigate the effectiveness of positive thinking intervention on academic Buoyancy of students of Payame Noor University. The statistical population of the study consisted of all undergraduate student of Natanz in the academic year of 2016- 2017. The method used in this study is semi-experimental whit pretest-posttest control group design. 30 students who had a low score in Buoyancy test were selected and randomly assigned to experimental and control groups. Positive thinking training during 8 sixty minute sessions was presented to the experimental group. The instrument used in the study was the academic Buoyancy test of Dehghanizadeh & Chary that as pre-test and post-test was applied to both groups.
Data were analyzed by multivariate covariance test. The results showed that positive thinking intervention has a significant effect on the academic Buoyancy of Student. (p<0.05). Therefore, it can be concluded that positive thinking can be used to increase and improve the students' academic Buoyancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive Thinking- Academic Buoyancy- Student
آخوندی، نیلا. آقاعلیخانی، علی محمد (1394). روان‌شناسی مثبت. تهران: نیوند.
آقامیرلی، مرضیه (1393). اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی برافزایش خودکارامدی و تنظیم هیجان دانش‌آموزان دختر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.
اسماعیلی، اعظم (1395). اثربخشی مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر خودکارامدی، سرزندگی تحصیلی و راهبردهای یادگیری در دانش‌آموزان دوره دوم مقطع متوسطه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی.
ادهمی، زهرا (1395). اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی برتاب آوری و خودکارامدی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران، واحد مرکز.
بنی‌آدم، لیلا (1390). اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر شادکامی دانشجویان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
پال آر، پینتریچ. دیل اچ، شانک (1390). انگیزش در تعلیم و تربیت نظریه‌ها، تحقیقات و کاربردها. مترجم مهرناز شهرآرای. تهران: انتشارات علم.
پورعبدل، سعید. صبحی قراملکی، ناصر. عباسی، مسلم (1393). مقایسه اهمال‌کاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 4 (3)، 38-22
دستغیب، سیده مریم. علیزاده، حمید. فرخی، نورعلی (1391). تأثیر آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر خلاقیت دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی،1(4).
رحیمی، مهدی. زارعی، الهام (1394). نقش ابعاد دلبستگی بزرگ‌سالی در سرزندگی تحصیلی باواسطه گری ابعاد خودکارامدی مقابله با مشکلات و کمال‌گرایی. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 3 (12)، 68-57
سهرابی، فرامرز. جوان بخش، عبدالرحمان (1388). اثربخشی مهارت‌های مثبت‌اندیشی به شیوه گروهی بر منبع کنترل دانش‌آموزان دبیرستانی گرگان. فصلنامه روان‌شناسی بالینی و شخصیت،1(دوره جدید)،59
عباسی، مسلم. اعیادی، نادر. شفیعی، هادی. پیرانی، ذبیحی (1394). نقش بهزیستی اجتماعی و سرزندگی تحصیلی در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری. ماهنامه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 9(1)، 54-49
مرادی، مرتضی. دهقانی زاده، محمدحسین. سلیمانی خشاب، عباسعلی (1394). حمایت اجتماعی ادراک‌شده و سرزندگی تحصیلی، نقش واسطه‌ای باورهای خودکارامدی. مجله آموزش و یادگیری، 7(1)، 24-1
دهقانی‌زاده، محمدحسین. حسین‌چاری، مسعود. مرادی، مرتضی. عباسعلی، سلیمانی خشاب (1393). سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده و ساختارکلاس؛ نقش واسطه‌ای ابعاد خودکارامدی. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی،10 (32).
حسین­چاری، مسعود؛ دهقانی زاده، محمدحسین (1391). سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوی ارتباطی خانواده؛ نقش واسطه‌ای. 22-47، (2) خودکارامدی. مجلۀ مطالعات آموزش و یادگیری، 4.
کوئیلیام، سوزان (1390). مثبت‌اندیشی و مثبت‌گرایی کاربردی. ترجمه فریده براتی سده و افسانه صادقی. تهران: نشر جوانه رشد.
نوفرستی، اعظم. روشندلان، رسول. فتی، لادن. حسن‌آبادی، حمیدرضا. پسندیده، عباس. شعیری، محمدرضا. (1394). اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا بر شادکامی و بهزیستی روان‌شناختی افراد دارای نشانه‌های افسرده. پژوهش‌نامه روان‌شناسی مثبت، 1(1)، 1-18.
 
 
 
Ang RP, Huan VS (2006). Academic expectation stress inventory: development: factor analysis, reliability, and validity. Educational and psychological measurement،66(3): 522- 539.
Putwain, D. W., Symes, W., Connors, L., & Douglas-Osborn, E. (2012).Is academic buoyancy anything more than adaptive coping? Anxiety,Stress and Coping, 25 (3), 349–358.
Pettus, K. R. (2006). The relationship of parental monitoring to community college student adjustment and achievement: differens by gender, ethnicity, parental education level and student residence.unpublished Ph.D. Thesis, Carolina University.
Cabrera N, Padilla AM. (2004) Entering and Succeeding in the "culture of college, Journal of Behavioral Sciences. 26(2): 152-175
Cohn MA, Fredrickson BL, Brown SL, Mikels JA, Conway AM (2009). Happiness Unpacked: Positive Emotions Increase Life Satisfaction by Building Resilience, Emotion. 9(3): 361-368.
Resinck B(2010). The relationship between resilience and motivation.In Rensick, B, Gwyther, L. PX Roberto, K. A (Eds), Resilience in a ging:concpt,research and outcomes. (PP.199-215).
Seligman, M. E. & Csikszentmihalyi, M. (2014). Positive psychology: An introduction (pp. 279-298). Springer Netherlands
Seligman, M. (2010). Inner happiness, translated by M Tabriz, Karimi R, lotus A. 1rd ed. Tehran: Danzhh Publication; 2010 .p.115 (Persian).
Seligman, M. E. P., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. American Psychologist, 60, 410–421.
Tugade MM, Fredrickson B. (2004). Resilient Individuals Use Positive Emotions to Bounce Back From Negative Emotional Experiences, Journal of Personality and Social Psychology.; 86(2): 320-333.
Lu, Y. Y., Chen, H. T., Hong, Z. R., & Yore, L. D. (2016). Students’ awareness of science teachers’ leadership, attitudes toward science, and positive thinking. International Journal of Science Education, 38(13), 2174-2196
Martin A.(2014) Academic buoyancy and academic outcomes: Towards a further understanding of students with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), students without ADHD, and academic buoyancy itself. British Journal of Educational Psychology (The British Psychological Society); 84: 86–107.
Martin, A.J. & Marsh, H.W. (2008) Workplace and academic buoyancy: psychometric assessment and construct validity amongst school personnel and students, Journal of Psych educational Assessment, 26, 168–184.
Martin, A. J. & Marsh, H. W. (2006). Academic resilience and its psychological and educational correlates: A construct validity approach. Psychology in the Schools, 43, 267−282.
Martin AJ (2002). The student motivation scale: A tool for measuring and enhancing motivation, Australian Journal of Guidance and Counseling. 2002; 11(1):1-20.