با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی کاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه روانشناسی تحولی اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

نتایج مطالعات نشان می‌دهد که مشکلات سلامت روانی در یادگیرندگان از طریق تضعیف سرمایة روان‌شناختی آنها در تبیین بدکارکردهای شناختی، انگیزشی و هیجانی یادگیرندگان از نقش غیرقابل‌انکاری برخوردار است. در مطالعة حاضر با هدف تعیین اثربخشی کاربردِ مداخلة تاب-آوری و شناسایی تعدیل‌گرهای چندگانه در این قلمرو مطالعاتی از روش فراتحلیل استفاده شد. پس از تصریح ملاک‌های ورود و خروج، تلاش-های مداخله‌ای مبتنی بر برنامة تاب‌آوری از بانک‌های اطلاعاتی استخراج و از این طریق، ۲۲ پژوهش و ۱۴۷ اندازه اثر برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. داده‌های این پژوهش با نرم‌افزار CMA2 تحلیل شدند. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که اندازه اثر کلی اثربخشی مداخلات مبتنی بر برنامه‌ی تاب‌آوری 562/0 بدست آمد. همچنین، نتایج تحلیل اثرات تعدیل‌گر مبتنی بر نوع متغیر وابسته، نوع آزمودنی و فرهنگ بر میزان اثربخشی برنامه‌ی تاب‌آوری نشان داد که اندازه اثر در پژوهش‌های شامل شوندة متغیر وابستة مثبت در مقایسه با متغیر وابستة منفی، اندازه اثر پژوهش‌های انجام شده بر روی دانشجویان در مقایسه با دانش‌آموزان و در نهایت، اندازه اثر پژوهش‌های انجام شده در جوامع جمع‌گرا در مقایسه با جوامع فردگرا، بیشتر بود. به طور کلی، نتایج نشان داد اگر چه برنامة تاب‌آوری پنسیلوانیا اساساً با تاکید بر ظرفیت‌های تفسیری ارزیابی‌های شناختی یادگیرندگان و تجهیز منابع مقابله‌ای آنها مانند خوش‌بینی، امید، خودکارآمدی و تاب‌آوری، راهبرد مواجهة فعالانه با مطالبه-گیرهای چالش‌انگیز را جایگزین رویه‌های تلاش‌گریزانه و هیجان‌محور می‌کند، اما تمرکز بر نقش تبیینی برخی تعدیل‌گرها مانند فرهنگ، جامعه هدف و حتی ماهیت مثبت یا منفی پسایندهای مورد انتظار مدل مداخله‌ای نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Meta-Analysis of the Effectiveness of the Penn Resilience Program (PRP) in Reducing Psychological Distress and Improving Explanatory Style in Students

نویسندگان [English]

  • elham Kooshki 1
  • Omid Shokri 1
  • Saeed Ghanbari 2
  • Jalil Fathabadi 1

1 Department of Applied Psychology, Faculty of Psychology and Education, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Department of Developmental Social Psychology, Faculty of Psychology and Education, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The results of various studies show that mental health problems in learners have an undeniable role by weakening their psychological capital in explaining the cognitive, motivational and emotional dysfunction of learners. The meta-analysis method was used to determine the effectiveness of resilience intervention and the identification of multiple moderators in this study. Interventional efforts based on the Resilience Program were extracted from the databases and 22 research and 147 effect sizes were selected for the final analysis. Data were analyzed using CMA2 software. The results showed that the overall effect size regarding to effectiveness of the interventions based on the Resilience Program was 0.562. The results of analyzing moderator effects based on the type of dependent variable, subject type and culture on the effectiveness of Program showed that the effect size in the research included the positive dependent variable in comparison with the negative dependent variable. The effect of research on student sample compared with university students and, finally, the effect size of the research on collective culture was more than that of individualist cultural. In general, the results showed that although the Resilience Program basically emphasized the interpretive capacities of learners' cognitive assessments and the equipping of their coping resources, strategy an active encounter with challenging demands replaces exaggerated attempts and responses, but focuses on the explicit role of some moderators, such as of culture, the target community, and even the positive nature or negative expected predictions of the selected intervention model is also of particular importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Meta-analysis
  • Resilience
  • Penn Program
  • Moderator
پوررحیمی‌ مرنی، مریم، احدی، حسن، عسگری، پرویز و بختیارپور، سعید (1394). اثربخشی برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا بر راهبرد‌های مقابله‌ای، کیفیت زندگی و خوش‌بینی دانشجویان. دستاورد‌های روان‌شناسی بالینی، 1 (1)، 40-25.
شکری، امید، گشتاسبی، زهرا، شریفی، مسعود، فتح آبادی، جلیل و رحیمی نژاد، پیمان (1395). اثربخشی برنامة بازآموزی اسنادی بر راهبرد‌های نظم‌بخشی شناختی هیجان و تاب‌آوری تحصیلی دانشجویان. پژوهش‌نامه روان‌شناسی مثبت، 2 (2)، 66-51.
طولابی، سعید، حسن آبادی، حمیدرضا، ایزانلو، بلال و رحیمی نژاد، پیمان (1396). اثربخشی آموزش برنامه بازآموزی اسنادی بر ارزیابی‌‌های شناختی و رفتار‌های پیشرفت دانشجویان. مجله روان‌شناسی شناختی، ۵ (۳)، 60-51.
غلامی، سمیه، واحدی، شهرام (۱۳۹۴). اثربخشی آموزش برنامه تاب‌آوری پن بر تنظیم شناختی هیجان افراد افسرده. مجله پزشکی ارومیه، ۲۶ (۱۲)، 1027-1019.
گشتاسبی، زهرا؛ شکری، امید؛ فتح‌آبادی، جلیل و شریفی، مسعود (1396). تأثیر برنامة بازآموزی اسنادی بر هیجانات پیشرفت و مشغولیت تحصیلی دانشجویان. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 4 (شماره 16)، 38-23.
نیازی، محسن، بهرامی ولی، سخایی، ایوب، حسینی زاده آرانی، سید سعید (1396). فراتحلیل تأثیر مشارکت اجتماعی بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی. ۱ ۲ (۴) :۱۷-۴۵.
 
 
Bohane, L., Maguire, N., & Richardson, T. (2017). Resilients, overcontrollers and undercontrollers: A systematic review of the utility of a personality typology method in understanding adult mental health problems. Clinical Psychology Review, 57, 75–92.
Brunwasser, S. M., & Gillham, J. E. (2018). Identifying moderators of response to the Penn Resiliency Program: A synthesis study. Prevention Science, 19 (S1), 38–48.
Cardemil, E. V., Reivich, K. J., Beevers, C. G., Seligman, M. E. P., & James, J. (2007). The prevention of depressive symptoms in low-income, minority children: Two-year follow-up. Behavior Research and Therapy, 45 (2), 313–327.
Chaplin, T. M., Gillham, J. E., Reivich, K., Elkon, A. G. L., Samuels, B., Freres, D. R., … Seligman, M. E. P. (2006). Depression prevention for early adolescent girls. The Journal of Early Adolescence, 26 (1), 110–126.
Cutuli, J. J., Chaplin, T. M., Gillham, J. E., Reivich, K. J., & Seligman, M. E. P. (2006). Preventing co-occurring depression symptoms in adolescents with conduct problems: The Penn Resiliency Program. Annals of the New York Academy of Sciences, 1094 (1), 282–286.
Gillham, J. E., & Reivich, K. J. (1999). Prevention of depressive symptoms in schoolchildren: A research update. Psychological Science, 10 (5), 461–462.
Gillham, J. E., Reivich, K. J., Freres, D. R., Chaplin, T. M., Shatté, A. J., Samuels, B., … Seligman, M. E. P. (2007). School-based prevention of depressive symptoms: A randomized controlled study of the effectiveness and specificity of the Penn Resiliency Program. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75 (1), 9–19.
Jungaberle, H., Thal, S., Zeuch, A., Rougemont-Bücking, A., von Heyden, M., Aicher, H., & Scheidegger, M. (in press). Positive psychology in the investigation of psychedelics and entactogens: A critical review. Neuropharmacology.
Ng, R., Chahine, S., Lanting, B., & Howard, J. (in press). Unpacking the Literature on Stress and Resiliency: A Narrative Review Focused on Learners in the Operating Room. Journal of Surgical Education.
Pattison, C., & Lynd-Stevenson, R. M. (2001). The Prevention of Depressive Symptoms in Children: The Immediate and Long-term Outcomes of a School-based Program. Behavior Change, 18 (02), 92–102.
Peng, L., Li, M., Zuo, X., Miao, Y., Chen, L., Yu, Y., … Wang, T. (2014). Application of the Pennsylvania resilience training program on medical students. Personality and Individual Differences, 61–62, 47–51.
Peterson, C., Park, N., & Castro, C. A. (2011). Assessment for the U. S. Army Comprehensive Soldier Fitness program: The Global Assessment Tool. American Psychologist, 66 (1), 10-18.
Pigott, T. (2011). Advances in Meta-Analysis. Springer New York Dordrecht Heidelberg London.
Quayle, D., Dziurawiec, S., Roberts, C., Kane, R., & Ebsworthy, G. (2001). The Effect of an Optimism and Lifeskills Program on Depressive Symptoms in Preadolescence. Behavior Change, 18 (04), 194–203.
Roberts, C., Kane, R., Bishop, B., Matthews, H., & Thomson, H. (2004). The Prevention of Depressive Symptoms in Rural School Children: A Follow-up Study. International Journal of Mental Health Promotion, 6 (3), 4–16.
Roberts, C., Kane, R., Thomson, H., Bishop, B., & Hart, B. (2003). The prevention of depressive symptoms in rural school children: A randomized controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71 (3), 622–628.
Sankaranarayanan, A., & Cycil, C. (2014). Resiliency training in Indian children: A pilot investigation of the Penn Resiliency Program. International Journal of Environmental Research and Public Health, 11 (4), 4125–4139.
Steinhardt, M., & Dolbier, C. (2008). Evaluation of a resilience intervention to enhance coping strategies and protective factors and decrease symptomatology. Journal of American College Health, 56 (4), 445–453.
Tak, Y. R., Lichtwarck-Aschoff, A., Gillham, J. E., Van Zundert, R. M. P., & Engels, R. C. M. E. (2016). Universal School-Based Depression Prevention ‘Op Volle Kracht’: a Longitudinal Cluster Randomized Controlled Trial. Journal of Abnormal Child Psychology, 44 (5), 949–961.
Vahedi, S., Gargari, R., & Gholami, S. (2016). Effect of the Penn resiliency program on student with emotional problems. International Journal of Educational and Psychological Researches, 2 (3), 145.
Wood, A. M., & Tarrier, N. (2010). Positive clinical psychology: A new vision and strategy for integrated research and practice. Journal of Clinical Psychology Review, 30, 819-829.