با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

2 استاد یاروعضو هیئت علمی،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، ایران

3 -استاد یاروعضو هیئت علمی،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی مناسب برای ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی در مدارس ابتدایی استان زنجان انجام شد. این پژوهش با رویکرد تفسیرگرایانه اجتماعی به دنبال بررسی این مسئله است که از دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران مدیریت مدارس و راهبران آموزشی، عوامل، ملاک‌ها و نشانگر‌های ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی کدامند؟ بر این اساس، ابتدا حجم نمونه و روش نمونه‌گیری هدفمند و مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته با تعداد 25 نفر از مدیران مدارس دورۀ ابتدایی انجام شد؛ سپس ابزار اندازه‌گیری براساس مؤلفه‌های شناسایی شده در قالب پرسش‌نامه 107سؤالی طراحی گردید و روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظر متخصصان تأیید شد و در نهایت ضریب پایایی(95/0) به دست آمد. داده‌های حاصل از منابع یادشده به داده‌های متنی تبدیل شد و از طریق روش زمینه‌ای به مقوله‌بندی داده‌های گردآوری شده اقدام گردید. پس از کدگذاری، باز، کدگذاری محوری و انتخابی انجام شد و بر این اساس 8 عامل، 26 ملاک و 107 نشانگر به دست آمد. یافته‌های پژوهش نشان داد برای ارائه الگوی مناسب ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی مجموعه عوامل 8 گانه (برنامه‌ریزی، آموزش و یادگیری، فعالیت‌های پرورشی و فوق برنامه، تربیت بدنی و سلامت، مشارکت، برقرای روابط انسانی، نظارت و راهنمایی، مدیریت امور اداری و مالی)، ملاک‌ها و نشانگر‌ها باید مورد توجه قرار گیرند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Affecting the Quality Improvement Model of School Management in Elementary Schools

نویسندگان [English]

  • ali karimiargini 1
  • Noureddine Mirzaei 2
  • Gholamhossein Entesarfoumeni 3

1 zanjan Branch, Islamic Azad University

2 Assistant Professor, Department of Psychology and Education , Zanjan Branch, Islamic Azad University

3 Assistant Professor, Department of Psychology and Education , Zanjan Branch, Islamic Islamic Azad University.

چکیده [English]

This study aimed to dentify the factors affecting the quality improvement model of school management in primary schools in Zanjan province. This research with a socialist interpretive approach seeks to examine the factors, criteria and indicators of improving school management quality from the viewpoints of experts, the school management experts, and operating educational leaders? Sample size and sampling method was Purposeful and semi-structured interviews were conducted with 25 elementary school principals. The measuring tools were designed in the form of a 107-question questionnaire based on the identified components. Its face and content validity were confirmed by experts and finally the reliability coefficient was (0. 95). The data from these sources have been converted into textual data and have been categorized by the underlying method. After open coding, axial and selective coding were performed. Accordingly, 8 factors, 26 criteria, and 107 indicators were obtained. The findings of the study showed that all of 8 factors (planning, training and learning, educational and extracurricular activities, physical education and health, participation, human relations, supervision and assessment, administrative and financial affairs management), criteria, and indicators should be considered in order to provide an appropriate model of school management quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model Providing
  • Improving the Quality of School Management
  • Primary Schools
بهرنگی، م (1394). مدیریت آموزشی و آموزشگاهی. چاپ چهاردهم: کمال تربیت.
پاهنگ، ن؛ مهدیون، ر؛ یاریقلی، ب (1396). بررسی کیفیت مدارس و شناسایی عوامل مؤثر بر آن، فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت مدرسه، بهار و تابستان (1396)، 5 (1): صص 193-173.
تورانی، ح (1396). رهبری اثر بخش، چرا مدارس بدون آن نمی‌توانند بهبود یابند، چاپ اول، تهران: مرات.
جهانیان، ر (1389). صلاحیت‌های مورد نیاز مدیران آموزشی، فصلنامۀ تحقیقات مدیریت آموزشی، بهار (1389)، 3 (1)، صص 141-121.
خالقی، ز؛ فتحی و اجارگاه، ک؛ زمانی مقدم، ا؛ جعفری، پ (1397). «ارائه مدل کیفی آموزش و بهسازی کارکنان، مورد: ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، مجله آموزش در علوم انتظامی، سال پنجم، شماره 18.
سرمدی، م و صیف، م (1387). مدیریت فرایند آموزش، چاپ اول: دانشگاه پیام نور.
سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش (1390). شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهران: دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
صافی، ا (1384). سازمان و قوانین آموزش و پرورش، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
علیجان نوده پشنکی، م؛ بهرنگی، م؛ عبدالهی، ب و زین آبادی، ح (1397). «مولفه‌های اثر بخشی رهبری آموزش و یادگیری کلاس درس در مدارس متوسطه». فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، سال ششم، شماره 2، بهار 1397، صص: 80-65.
فرزانه، م؛ پورکریمی، ج و نوروزی، م (1394). ارائۀ الگوهای صلاحیت حرفه ای مدیران مدارس متوسطه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
کومبز، ف (1994). برنامه‌ریزی آموزشی چیست؟، ترجمه، برهان منش (1356)، چاپ سوم: دانشگاه تهران.
محمدپور، ا؛ رضایی، م (1387). «درک معنایی پیامد‌های ورود نوسازی به منطقه اورامان کردستان ایران به شیوه پژوهش زمینه ای»، مجله جامعه شناسی ایران، 2 (9)، صص 30-1.
میرکمالی، م (1392). رهبری و مدیریت آموزشی، تهران، چاپ هیجدهم: یسطرون.
نجف زاده، ا (1397). راهنمای جامع برنامه تعالی مدرسه، اردبیل، چاپ اول: نگین سبلان.
نوراد صدیق، میترا؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ آراسته، حمیدرضا و زین آبادی، حسن رضا (1397). «شناسایی مولفه‌های توسعه مدیران با استعداد در مدارس غیر دولتی»، فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، سال پنجم، شماره 4 ص:53-70.
نودهی، ح؛ تسلیمی، م؛ میرکمالی، م؛ میرسپاسی، ن (1389). طراحی مدل مناسب تعالی سازمانی در آموزش و پرورش (مدارس متوسطه)، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 101، صص 27-7.
نیکنامی، م (1395). نظارت و راهنمایی آموزشی، تهران، انتشارات: سمت.
هومن، ح (1394). راهنمای عملی پژوهش کیفی، تهران: سمت.
 
 
Ayeni, A. , Joshua, I. & Olusola, W. (2013). A Conceptual model for school based management operation and quality assurance in Nigerian secondary school.
Bayarystanova, E. , Arenova, A. , & Nurmuhametova, R. (2014). Education System Management and Professional Competence of Managers. Procedia-Social and Behavioral Sciences,140, 42-431.
Bosh, T. (2011). Theories oF Eudcational Leadership and Management UK, SAGE Publications L td.
Education, A. (2018). Teaching quality standard. Alberta Education. Retrieved on May, 6, 2019.
Helene, A. (2008) competencies management. and learning oeganizational memory”journal of knowledge anagement. kempston: 166. 5. p. 15. Journal of Education and Learning, 2 (2), 36-43.
Ordonez, R. miltiadis lytras. (2008). Competencies and human resource management:Implications for organizational competitive. Advantage. Joumal of knewledge management. Kempstonvel 12. 166. 6. 48.
Pech, S, Siribanpitak,P. & Sumettikoon, P. (2015). Development of A Dual – System School Management Model For The Kingdom Of Cambodia. Human Sciences Journal,
Pelit, A. (2015). Comparison of the models adopted regarding the training and appointment of school administrators (Turkey, France, Denmark and England sample). In Chaos, Complexity and Leadership 2013 (pp. 331-342). Springer, Cham. Retrieved from www. assumptionjournal. au. edu /index. php/ Scholar/article/ download//.
Stephen, j. Knezevich, Administration of public Education, 3rded. (NewYork: Harper and Row,1975), p. 12.
Sykes, A. (2015). Models of Educational Management: The Case of a Language Teaching Institute. Journal of Teaching and Education, 4 (1) ,17–23.
Young, M & Dulewicz. V. (2005). A model of command, leadership and management competency in the British Royal Navy. Leadership & Organization Development. Vol. 25 No 3 2005.